Quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng NTTS tại một số tỉnh trọng điểm.

12/06/2019 08:09
Thông báo kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi tôm hùm tập trung một số tỉnh trọng điểm khu vực nam trung bộ

Tải về

Quảng cáo