Thông báo Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường nước định kỳ các vùng nuôi tôm hùm lồng, bè tại Tx. Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Đợt 21, ngày 05/8/2019

09/08/2019 04:20
Thông báo Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường nước định kỳ các vùng nuôi tôm hùm lồng, bè tại Tx. Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Đợt 21, ngày 05/8/2019

Tải về

Quảng cáo