Thông báo tình hình sinh vật gây hại số 44

06/11/2019 03:36

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Đầu tuần, chịu ảnh hưởng rìa nam áp cao lạnh lục địa tăng cường. Giữa và cuối tuần, chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Nam Trung Bộ, kết hợp với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành XTNĐ ở khu vực giữa biển Đông, gió Đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh.

- Nhiệt độ không khí trung bình: 25- 27 0C

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình:28 - 30 0C

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình: 22 - 24 0C

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

* Lúa Mùa 2019: Đã gieo sạ 4.675 ha, tại Tuy An, Đồng Xuân, Sông Cầu, Sông Hinh, Sơn Hòa giai đoạn sinh trưởng: cuối đẻ nhánh – trỗ.

* Các cây trồng khác:

          - Mía: Niên vụ 2019-2020: 23.609 ha.  GĐST: Vươn lóng

          - Sắn: Niên vụ 2019-2020: 26.981,6 ha.  GĐST: Phát triển thân, lá, củ

          - Rau các loại: 3.744 ha. GĐST: Sinh trưởng nhiều giai đoạn.

          - Đậu các loại: 2.182 ha. GĐST: Sinh trưởng nhiều giai đoạn

          - Ngô: 3.123,2 ha. GĐST: Cây con - Thu hoạch.

          - Tiêu: 590 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

          - Cao su: 4.205 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

          - Điều: 521ha: GĐST: Kinh doanh

          - Dừa: 1.351 ha. GĐST: Cây con - cho quả.

           - Cà phê: 547ha: GĐST: Kiến thiết cơ bản – kinh doanh.

          - Cây ăn quả: 5.250ha: GĐST: Kiến thiết cơ bản – kinh doanh.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Cây lúa: Lúa Mùa 2019: Đã gieo sạ 4.675 ha, tại Tuy An, Đồng Xuân, Sông Cầu, Sông Hinh, Sơn Hòa, Phú Hoà, TP. Tuy Hoà tình hình sinh vật gây hại có các đối tượng chính sau:

- Bệnh đốm nâu gây hại với tổng diện tích 10 ha, trong đó: diện tích dưới nhiễm 5 ha, TLB 2-3 % lá; diện tích nhiễm nhẹ 5 ha, TLB 6-8% lá, GĐST đẻ nhánh – cuối đẻ nhánh tại huyện Sông Hinh.

- Bệnh đốm sọc vi khuẩn gây hại diện tích nhiễm nhẹ 19 ha, TLB 12 - 17% lá, GĐST đẻ nhánh – cuối đẻ nhánh tại huyện Tuy An.

- Sâu cuốn lá nhỏ phát sinh và gây hại tổng diện tích 106 ha, trong đó: diện tích dưới nhiễm 78 ha, mật độ 2 -5 con/m2, tuổi 1-2; diện tích nhiễm nhẹ 28 ha, mật độ 11 con/m2, tuổi 1-2 rải rác tại huyện Tuy An.

- Chuột phát sinh và gây hại tổng diện tích 41 ha, trong đó: diện tích dưới nhiễm 36 ha, mật độ 1 – 2 con/m2; diện tích nhiễm nhẹ 5 ha, mật độ 3 – 4 con/m2, tuổi 1-2 rải rác tại huyện Tuy An.

2. Cây rau các loại

- Cây hành: Bệnh thối nhũn gây hại 0,5 ha, TLB: 5-10% cây, cây sinh trưởng nhiều giai đoạn, tại HTX Hòa kiến 1, TP.Tuy Hòa.

- Rau cải: Bọ nhảy phát sinh và gây hại diện tích nhiễm nhẹ 1 ha, mật độ 12 - 14 con/m2 tại xã An Hòa, An Hiệp huyện Tuy An.

3. Cây ngô:

- Sâu keo mùa thu gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 5,1 ha, mật độ 2-3 con/m2; GĐST cây con – thu hoạch, tại các huyện sau:

          + Đông Hòa: Sâu gây hại diện tích 0,1 ha, mật độ 2-3 con/m2, tuổi 2-3, GĐST trổ cờ, tại xã Hòa Thành.

          + Tuy An: Sâu gây hại diện tích nhiễm nhẹ 5 ha, mật độ 2-3 con/m2, GĐST vươn lóng, tại xã An Ninh Đông, An Mỹ, An Hòa, An Hiệp.

4. Cây sn: 

- Bệnh khảm lá virus gây hại với diện tích 3.772,5 ha, trong đó: DT nhiễm nhẹ 1.057,5 ha, TLB 5-10% cây; DT nhiễm TB 1.235 ha, TLB 30% cây; DT nhiễm nặng 1.480 ha, TLB 80-100%, GĐST cây con – phát triển thân, lá cụ thể:

          + Sông Hinh: Bệnh gây hại với diện tích 3.150 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 850 ha, TLB 5-10% cây; diện tích nhiễm trung bình 1.000 ha, TLB 20-30% cây; DT nhiễm nặng 1.300 ha, TLB 80-100%, GĐST cây con - PT thân, lá tại các xã trên địa bàn huyện.

          + Sơn Hòa: Bệnh gây hại với diện tích nhiễm 460 ha. Trong đó: DT nhiễm nhẹ 135 ha  TLB 5-10 % cây; DT nhiễm TB 185 ha, TLB 20% cây, DT nhiễm nặng 140 ha, TLB 50% cây, GĐST cây con- PT thân, lá tại các xã K Rông Pa, Ea Chà Rang, Suối Trai, TT Củng Sơn, Sơn Hà, Sơn Phước, Sơn Hội, Phước Tân, Cà Lúi, Sơn Nguyên, Suối Bạc.

          + Tây Hòa: Bệnh gây hại với diện tích 35 ha, GĐST cây tích lũy tinh bột. Trong đó: DT nhiễm nhẹ 10 ha TLB 5-20 % cây; DT nhiễm TB 15 ha TLB 20-50% cây; DT nhiễm nặng 10 ha TLB 50 - 100% cây, tại các xã Hoà Mỹ Tây, Hoà Mỹ Đông, Hoà Thịnh, Sơn Thành Tây.

           + Đồng Xuân: Bệnh gây hại với diện tích 125 ha. Trong đó: DT nhiễm nhẹ 60 ha TLB 5-10 % cây; DT nhiễm TB 35 ha TLB 12-30% cây; DT nhiễm nặng 30 ha TLB 40 - 100% cây, GĐST cây con – phát triển thân, lá tại các xã Xuân Quang 3, Xuân Phước, Xuân Lãnh

            + Phú Hòa: Bệnh gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 2,5 ha TLB 5-10 % cây GĐST cây con – phát triển thân, lá tại các xã Hòa Hội.

- Rệp sáp bột hồng  phát sinh diện tích dưới nhiễm 5 ha, TLH 1 – 2 % cây, giai đoạn phát triển thân lá, rải rác tại huyện Sông Hinh.

5. Cây cao lương

Cây cao lương được gieo trồng diện tích 73 ha tại xã An Hòa, huyện Tuy An, có đối tượng Sâu keo mùa thu gây hại tổng diện tích nhiễm nhẹ 17 ha, mật độ 2-3 con/m2, sâu ở các loại tuổi khác nhau.

6. Cây mía:

- Xén tóc hại mía gây hại tổng diện tích 65 ha, mật độ 1 – 3 con/m2 tại các xã Sơn Xuân, Sơn Long, Sơn Định, Sơn Hội, Cà Lúi thuộc huyện Sơn Hòa.

- Sâu đục thân phát sinh và gây hại với tổng diện tích 159 ha, trong đó: diện tích dưới nhiễm 66 ha, TLH 1 -2 %cây; diện tích nhiễm nhẹ 75 ha, TLH 3-4 % cây, diện tích nhiễm trung bình 18 ha, TLH 10 - 12 % cây, GĐST vươn lóng, tại huyện Sông Hinh và Sơn Hòa.

            + Sông Hinh: Sâu phát sinh và gây hại với tổng diện tích là 50 ha, trong đó: diện tích dứoi nhiễm là 40 ha, TLH 1 -2 % cây; diện tích nhiễm nhẹ 10 ha, TLH 3-4% cây, GĐST vươn lóng tại các xã trên địa bàn.

            + Sơn Hòa: Sâu gây hại với tổng diện tích 109 ha, trong đó: diện tích dưới nhiễm 26 ha, tỷ lệ hại 4% cây, diện tích nhiễm nhẹ 65 ha, TLH 10 % cây, diện tích nhiễm trung bình 18 ha, TLH 12 % cây GĐST vươn lóng tại các xã trên địa bàn.

- Ngoài ra, bệnh đốm vòng gây hại rải rác trên địa bàn huyện Sông Hinh.

7. Cây tiêu

Tại huyện Tây Hòa, bệnh chết chậm gây hại tổng diện tích là 7 ha, trong đó diện tích dưới mức nhiễm 5 ha, TLB 0,2 – 1,4 % trụ; diện tích nhiễm nhẹ 2 ha, TLB 2 - 4% trụ phần lớn gây hại trên cây tiêu kinh doanh chăm sóc kém.

Ngoài ra, tại hầu hết các vườn tiêu đều có xuất hiện tuyến trùng gây hại rễ, cây tiêu giai đoạn kiến thiết cơ bản – kinh doanh.

8. Cây dừa

Bọ cánh cứng gây hại nhiễm nhẹ diện tích 967,7 ha với tỉ lệ phổ biến từ 10-20%,  cao 30% cấp hại phổ biến ở cấp A, B, GĐST từ cây con – cho quả, tại TX. Sông Cầu.

 

III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Lúa vụ Mùa 2019: Sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đốm nâu tiếp tục gây hại trên lúa giai cuối đẻ nhánh.

- Cây rau: Các loại sâu ăn lá, bệnh thối nhũn, bọ nhảy tiếp tục gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.

- Cây ngô: Sâu đục thân, sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên diện tích ngô giai đoạn vươn lóng – trỗ cờ.

- Cây sắn: Bệnh khảm lá sắn lan rộng và rệp sáp bột hồng tiếp tục gây hại.

- Câu cao lương: Sâu keo mùa thu phát sinh và gây hại.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Đề nghị các Trạm Trồng trọt và BVTV phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các biện pháp sau đây:

- Thường xuyên điều tra, phát hiện, dự tính dự báo tình hình sinh vật gây hại trên lúa mùa để kịp thời phát hiện những đối tượng sinh vật hại có khả năng phát sinh gây hại nặng, hướng dẫn nông dân phòng trừ hiệu quả, tránh lây lan trên diện rộng.

- Tăng cường hơn nữa trong việc phòng, trừ sâu keo mùa thu, bệnh khảm lá virus và rệp sáp bột hồng tại các vùng trồng sắn. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, vận động nông dân tiêu hủy những cây sắn có biểu hiện bệnh khảm lá, phun trừ bọ phấn trắng ngừa lây lan.

- Tập trung điều tra, phát hiện xén tóc hại mía tại các địa phương có diện tích trồng mía lớn. Cung cấp thông tin và hướng dẫn nông dân cách phát hiện, phòng trừ  xén tóc hại mía cho nông dân.

- Tăng cường công tác điều tra, dự tính dự báo tình hình sinh vật hại trên cây tiêu, bệnh chết chậm, thán thư tiếp tục gây hại. Cần chú ý bệnh chết nhanh có khả năng phát sinh gây hại trong thời gian tới vì bước vào mùa mưa lượng nước trong đất tăng cao, tạo điều kiện cho nấm trong đất hoạt động mạnh hơn. Hướng dẫn nông dân chuẩn bị tốt hệ thống thoát nước cho các vườn cây hồ tiêu để hạn chế tối thiểu bệnh chết nhanh phát sinh gây hại.

- Đẩy mạnh điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh trên cây rau màu và cây công nghiệp các loại./.  


CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV PHÚ YÊN

Tác giả: Nguyễn Văn Minh
Quảng cáo