Kết quả khảo sát đo lường mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019

27/12/2019 10:46
Chi tiết

Tải về

Tác giả: Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên
Quảng cáo