Khuyến nông Phú Yên: Tiến hành giao nhận con giống tôm thẻ chân trắng, triển khai mô hình khuyến nông năm 2020

03/08/2020 08:47

         
Tiến hành thả tôm giống

Từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, Trung tâm Khuyến nông đã cùng với UBND xã An Ninh Đông tiến hành khảo sát địa điểm, chọn hộ tham gia trước khi tiến hành triển khai mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng. Tham gia mô hình, các hộ nông dân phải đáp ứng các yêu cầu sau: Hộ tham gia hoàn toàn tự nguyện, có nguyện vọng áp dụng khoa học vào sản xuất, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để nhân rộng mô hình, có ao nuôi trong vùng quy hoạch nuôi trồng thuỷ sản của địa phương, cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật,… danh sách các hộ được chọn, địa phương phải thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở của UBND xã.

Vận chuyển tôm giống đến ao nuôi

Qua khảo sát, chọn điểm, chọn hộ, có 02 hộ được tham gia thực hiện mô hình với quy mô 1,25 ha diện tích mặt nước, số lượng con giống tôm thẻ chân trắng thả nuôi là 625.000 con; kinh phí nhà nước hỗ trợ là 200 triệu đồng, bao gồm: Không quá 50% chi phí con giống và 50% chi phí thức ăn, 100% kinh phí tổ chức tập huấn, tham quan, hội thảo đầu bờ, tổng kết…
Việc thực hiện mô hình góp một phần nhỏ vào công cuộc xây dựng xã nông thôn mới ở An Ninh Đông.
Lê Hữu Phúc
Trạm KN huyện Tuy An
 

Quảng cáo