Thông báo tình hình sinh vật gây hại số 45-2020

04/11/2020 03:16
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Thời kỳ nửa đầu tuần, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác đến nhiều nơi, có ngày có mưa vừa đến mưa to và rải rác có dông; Thời kỳ nửa cuối tuần, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào rải rác, ngày nắng gián đoạn.
- Nhiệt độ không khí trung bình: 24,5 – 26,5 oC
- Nhiệt độ không khí cao nhất: 29 - 31 oC
- Nhiệt độ không khí thấp nhất: 22- 24 oC
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng
* Lúa vụ Mùa 2020: đã gieo sạ 4.116 ha
- Sạ từ ngày (1/7/2020 – 22/9/2020), GĐST: mạ – chín sữa, giống: ML 48, ML49, ML 213, ĐV108 tại Sông Hinh (155ha), Tuy An (1.701ha), Đồng Xuân (510ha), Sông Cầu (819ha), Sơn Hòa (750ha), Phú Hòa (158 ha), TP Tuy Hòa (23 ha).
* Diện tích các loại cây trồng khác còn lại trên đồng tại thời điểm báo cáo:
- Mía (niên vụ 2020-2021): 23.517 ha.  GĐST: Cây con – vươn lóng
- Sắn (niên vụ 2020-2021): 23.780,6 ha. GĐST: Phát triển thân lá – thu hoạch
- Đậu các loại (2020): 1.670 ha. GĐST: Phát triển thân lá – thu hoạch
- Rau các loại (2020): 255 ha. GĐST: Phát triển thân lá
- Ngô: 2.205 ha. GĐST: mầm – trổ cờ, phun râu
- Tiêu: 577 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.
 
II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa:
* Lúa vụ Mùa 2020:
- Chuột gây hại diện tích nhiễm nhẹ 22 ha, tỷ lệ hại 3 - 8 % dảnh GĐST: đòng, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 15 ha, TLH 3 – 5 % dảnh; diện tích nhiễm trung bình 7 ha, TLH 6 – 8 % dảnh  tại huyện Tuy An.
- Sâu đục thân gây hại diện tích dưới nhiễm 1,4 ha, tỷ lệ hại  6 % bông bạc, GĐST: đòng tại huyện Sơn Hòa.
- Bệnh lem lép thối hạt gây hại diện tích dưới nhiễm 6 ha, TLB 2 – 4 % hạt GĐST chín sữa – chín sáp, tại huyện Sông Hinh.
- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại diện tích dưới nhiễm 2,5 ha, mật độ 1 – 2 con/m2 GĐST cuối đẻ nhánh, tại huyện Phú Hòa.
Ngoài ra, còn có một số đối tượng sinh vật khác gây hại rải rác như: bệnh khô vằn,...
2. Cây rau các loại
- Cây hành lá: Bệnh thối nhũn gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 1 ha, TLB  5-10 % cây, GĐST: phát triển thân lá – thu hoạch, tại xã Bình Kiến, TP. Tuy Hòa.
- Rau cải: Bọ nhảy  gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 1 ha, mật độ 13 – 15 con/ m2 tại huyện Tuy An.
- Ngoài ra, còn có sâu ăn lá gây hại xà lách, sâu tơ gây hại rau cải, bệnh đốm mắt cua gây hại rau mồng tơi... phát sinh rải rác trên địa bàn tỉnh.
3. Cây ngô:
- Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm nhẹ 1,5 ha mật độ 2 – 4 con/m2, GĐST  cây con – trỗ cờ, phun râu tại Sông Hinh (0,3 ha), Tuy An (1 ha), Phú Hòa (0,2 ha).
Ngoài ra, Sâu đục thân còn xuất hiện rải rác với mật độ thấp tại huyện Phú Hòa.
III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
- Lúa vụ Mùa 2020:  sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh lem lép thối hạt tiếp tục gây hại.
- Cây rau: Các loại sâu ăn lá, bệnh thối nhũn, bọ nhảy tiếp tục gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.
- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên diện tích ngô giai đoạn cây con.
IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
- Trên cây lúa vụ Mùa:: Tăng cường công tác điều tra, theo dõi để phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng có khả năng gây hại nặng.
- Trên cây rau: Tăng cường theo dõi các loại sâu ăn lá, bọ nhảy, bệnh các loại.
- Trên cây ngô: Tăng cường theo dõi Sâu keo mùa thu gây hại trên diện tích ngô giai đoạn cây con./.

Tác giả: CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV PHÚ YÊN
Quảng cáo