Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021

08/07/2021 03:58
UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:       /TB-SNN
 
Phú Yên, ngày      tháng 7 năm 2021
 
 
 
THÔNG BÁO
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 202
1

 
 
 
 
Thực hiện Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2021.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:
1. Tổng số thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 94 TTHC, trong đó:
- Lĩnh vực trồng trọt: 01 thủ tục
- Lĩnh vực bảo vệ thực vật: 08 thủ tục
- Lĩnh vực lâm nghiệp: 14 thủ tục
- Lĩnh vực thủy sản: 19 thủ tục
- Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: 05 thủ tục
- Lĩnh vực chăn nuôi: 04 thủ tục
- Lĩnh vực thú y: 18 thủ tục
- Lĩnh vực thủy lợi: 21 thủ tục
- Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: 04 thủ tục
 (Chi tiết các thủ tục theo Phụ lục đính kèm)
2. Thời gian triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 qua cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://congdichvucong.phuyen.gov.vn đối với các thủ tục nêu trên từ nay đến hết năm 2021.
Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng thông báo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân biết để theo dõi và thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Các sở, ban, ngành (p/hợp);
- Hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Các chi cục trực thuộc (t/hiện);
- Các Phòng CMNV thuộc Sở;
- Trang thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, VP (Hi).
GIÁM ĐỐC
 
 
 
                         
            
Nguyễn Trọng Tùng

PHỤ LỤC
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Kèm theo Thông báo số:     /TB-SNN ngày     /7/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

 
   
 
TT Lĩnh vực/Dịch vụ công Mức độ Thời gian hoàn thành Ghi chú
  Lĩnh vực Trồng trọt      
1 Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính 4 Quý IV/2021  
  Lĩnh vực Bảo vệ thực vật      
2 Cấp giấy đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 4 Quý IV/2021  
3 Cấp lại giấy đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 4 Quý IV/2021  
4 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 4 Quý IV/2021  
5 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 4 Quý IV/2021  
6 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc BVTV 4 Quý IV/2021  
7 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón 4 Quý IV/2021  
8 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể
vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật.
4 Quý IV/2021  
9 Cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật 4 Quý IV/2021  
  Lĩnh vực Lâm nghiệp      
10 Chuyển loại rừng đối với khu rừng do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập 4 Quý IV/2021  
11 Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 4 Quý IV/2021  
12 Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loại động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES thuộc lĩnh vực lâm nghiệp 4 Quý IV/2021  
13 Xác nhận bảng kê lâm sản 4 Quý IV/2021  
14 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 4 Quý IV/2021  
15 Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý 4 Quý IV/2021  
16 Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý 4 Quý IV/2021  
17 Thủ tục phê duyệt chương trình dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh 4 Quý IV/2021  
18 Miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng (đối với biên chế sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh) 4 Quý IV/2021  
19 Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức 4 Quý IV/2021  
20 Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh 4 Quý IV/2021  
21 Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác 4 Quý IV/2021  
22 Phê duyệt, điều chỉnh thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư) 4 Quý IV/2021  
23 Phê duyệt khai thác động vật rừng thông thường 4 Quý IV/2021  
  Lĩnh vực Thủy sản      
24 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá 4 Quý IV/2021  
25 Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản 4 Quý IV/2021  
26 Xóa đăng ký tàu cá 4 Quý IV/2021  
27 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ) 4 Quý IV/2021  
28 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) 4 Quý IV/2021  
29 Cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (trong phạm vi 6 hải lý) 4 Quý IV/2021  
30 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu) 4 Quý IV/2021  
31 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng 4 Quý IV/2021  
32 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên 4 Quý IV/2021  
33 Công bố mở cảng cá loại 2 4 Quý IV/2021  
34 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) 4 Quý IV/2021  
35 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) 4 Quý IV/2021  
36 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu) 4 Quý IV/2021  
37 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 4 Quý IV/2021  
38 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 4 Quý IV/2021  
39 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá 4 Quý IV/2021  
40 Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè,đối tượng thủy sản nuôi chủ lực 4 Quý IV/2021  
41 Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá, thuê, mua tàu cá trên biển 4 Quý IV/2021  
42 Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá 4 Quý IV/2021  
  Lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản      
43 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy 4 Quý IV/2021  
44 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) 4 Quý IV/2021  
45 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận) 4 Quý IV/2021  
46 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ 4 Quý IV/2021  
47 Cấp đổi Phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ 4 Quý IV/2021  
  Lĩnh vực Chăn nuôi      
48 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng 4 Quý IV/2021  
49 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng 4 Quý IV/2021  
50 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn 4 Quý IV/2021  
51 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn 4 Quý IV/2021  
  Lĩnh vực Thú y      
52 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật, buôn bán thuốc thú y) 4 Quý IV/2021  
53 Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y (trong  trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề thú y) 4 Quý IV/2021  
54 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 4 Quý IV/2021  
55 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 4 Quý IV/2021  
56 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y 4 Quý IV/2021  
57 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 4 Quý IV/2021  
58 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 4 Quý IV/2021  
59 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y. 4 Quý IV/2021  
60 Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn. 4 Quý IV/2021  
61 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thuỷ sản (đối với cơ sở nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở sản xuất thuỷ sản giống). 4 Quý IV/2021  
62 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thuỷ sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại. 4 Quý IV/2021  
63 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn 4 Quý IV/2021  
64 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thuỷ sản 4 Quý IV/2021  
65 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc dưới nước) 4 Quý IV/2021  
66 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận. 4 Quý IV/2021  
67 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thuỷ sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận. 4 Quý IV/2021  
68 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thuỷ sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận 4 Quý IV/2021  
69 Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm 4 Quý IV/2021  
  Lĩnh vực Thủy lợi      
70 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lý 4 Quý IV/2021  
71 Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản lý 4 Quý IV/2021  
72 Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 4 Quý IV/2021  
73 Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 4 Quý IV/2021  
74 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: Nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 4 Quý IV/2021  
75 Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 4 Quý IV/2021  
76 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: Du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 4 Quý IV/2021  
77 Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 4 Quý IV/2021  
78 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 4 Quý IV/2021  
79 Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 4 Quý IV/2021  
80 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liêu, vật tư, phương tiện; khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 4 Quý IV/2021  
81 Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 4 Quý IV/2021  
82 Cấp gia  hạn, điều  chỉnh  nội dung  giấy  phép:  Trồng  cây lâu năm;  hoạt động  của phương  tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 4 Quý IV/2021  
83 Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ của UBND tỉnh 4 Quý IV/2021  
84 Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 4 Quý IV/2021  
85 Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 4 Quý IV/2021  
86 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh 4 Quý IV/2021  
87 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 4 Quý IV/2021  
88 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạn du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 4 Quý IV/2021  
89 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 4 Quý IV/2021  
90 Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 4 Quý IV/2021  
  Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn      
91 Hỗ trợ dự án liên kết cấp tỉnh 4 Quý IV/2021  
92 Công nhận nghề truyền thống 4 Quý IV/2021  
93 Công nhận làng nghề 4 Quý IV/2021  
94 Công nhận làng nghề truyền thống 4 Quý IV/2021  
 
 
 

Tải về

Quảng cáo