THÔNG BÁO Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày 18-2022

04/05/2022 02:53
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Trong tuần, ngày nắng, nhiều mây, ngày và đêm rải rác có mưa giông. Nhiệt độ không khí thấp nhất 24-260C, cao nhất 30-340C, ẩm độ 70-80%, lượng mưa phổ biến 50-100mm.
Các cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường.
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng (GĐST)
- Lúa vụ Đông Xuân 2021-2022 đã thu hoạch 26.648 ha/26.786 ha, còn 138ha tại Tuy An (03 ha), Đông Hòa (15 ha), Tây Hòa (120 ha), năng suất ước đạt 65,1 tạ/ha.
+ Trà muộn: Từ ngày 11/01 – 20/02/2022: diện tích 2.298,9 ha, GĐST chín sữa – chín sáp (trong đó có 120 ha lúa sạ muộn tại Tây Hòa).
Cơ cấu giống:  ML49, ML48, ML213, Khang dân 18, ĐV108, … 
- Lúa Hè Thu đã gieo sạ 335 ha tại Sông Cầu (230 ha), Đồng Xuân (70 ha), Đông Hòa (20 ha), Tuy An (15 ha). GĐST mạ - đẻ nhánh.
- Sắn niên vụ 2021-2022 cơ bản đã thu hoạch xong, ước năng suất bình quân khoảng 200 tạ/ha.
- Sắn niên vụ 2022-2023 đã trồng 23.329,8 ha tại Sông Hinh (9.000 ha), Đồng Xuân (3.800 ha), Phú Hòa (372 ha), Sơn Hòa (8.100 ha), Tây Hòa (1.358 ha), Tuy An (371 ha), Sông Cầu (328,8 ha). GĐST mầm – phát triển thân lá
- Mía niên vụ 2021-2022 đã thu hoạch 16.019,3 ha/21.369ha; trong đó, Đồng Xuân (1.350 ha/1.598 ha), Phú Hòa (540 ha/620 ha), Tây Hòa (381,8 ha/381,8 ha), Sơn Hòa (7.800 ha/12.400 ha), Sông Hinh (4.539 ha/4.589 ha), Sông Cầu (458,5 ha/468,5 ha), Tuy An (950 ha/1.117 ha); ước năng suất bình quân khoảng 600 tạ/ha.
- Mía niên vụ 2022-2023 đã trồng 15.580 ha tại Sông Hinh (4.855 ha), Đồng Xuân (1.200 ha), Sơn Hòa (7.850 ha), Sông Cầu (250 ha), Tuy An (700 ha), Phú Hòa (325 ha), Tây Hòa (400 ha). GĐST cây con – vươn lóng.
- Một số loại cây trồng khác:        
  + Ngô: 830  ha. GĐST: 3 đến 7 lá – hạt sữa.
+ Rau các loại: 1.965 ha. GĐST: Cây con – thu hoạch
  + Đậu các loại: 995   ha. GĐST: phát triển thân lá – thu hoạch
  + Tiêu: 468,7 ha (Tây Hòa: 270 ha, Sông Hinh: 185,7 ha, Sơn Hòa: 13 ha). GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.
II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa:
* Lúa Đông Xuân 2021-2022  thu hoạch cơ bản xong.
* Lúa Hè Thu 2022: Lúa hè thu sớm đã gieo sạ diện tích: 335 ha, sạ từ ngày 05/4 – 3/5/2022 tại thị xã: Sông Cầu, Đông Hòa; huyện Đồng Xuân, Tuy An lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh, cơ cấu giống:  ML49, ML48, ML213, Khang dân 18, ĐV108, … 
Hiện nay, bọ trĩ, chuột, ốc bươu vàng gây hại rải rác dưới mức nhiễm trên cây lúa GĐST mạ - đẻ nhánh tại một số địa phương.
2. Cây rau các loại
- Rau cải ăn lá: Bọ nhảy gây hại diện tích nhiễm nhẹ 0,2 ha; mật độ (MĐ)10 – 20 con/m2 ở nhiều giai đoạn sinh trưởng tại huyện Tuy An; Bệnh héo xanh phát sinh gây hại diện tích nhiễm nhẹ 0,5 ha, tỷ lệ bệnh (TLB) 10 - 15 % cây tại huyện thị xã Đông Hòa.
Ngoài ra, còn có một số đối tượng sinh vật khác gây hại rải rác như  sâu tơ trên rau cải, bệnh đốm mắt của trên cây mồng tơi... gây hại rải rác tại các địa phương khác.
3. Cây ngô:
- Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm là 12,3 ha, MĐ 2 - 6 con/m2 (DT nhiễm nhẹ 11,3 ha MĐ 2 – 4 con/m2 ; DT nhiễm trung bình 1 ha, MĐ 5 - 6 con/m2), GĐST 3 đến 7 lá – trỗ cờ, phun râu tại huyện Phú Hòa (1 ha), thị xã Đông Hòa (2 ha), Sông Hinh (4 ha), Tuy An (0,3 ha) và Tây Hòa (5 ha).
4. Cây sắn
- Bệnh khảm lá virus  gây hại với  tổng  diện tích nhiễm bệnh là 11.527 ha, TLB 5-100% cây  (DTN nhẹ 1.247 ha, TLB 5 % cây, DTN trung bình 3.480 ha, TLB 6-10% cây, DTN nặng là 6.800 ha, TLB 20-100% cây) trên cây Sắn niên vụ 2022-2023 GĐST: mầm – phát triển thân lá.
Cụ thể từng địa phương:
+ Sông Hinh: bệnh khảm lá virus hại sắn phát sinh gây hại diện tích 5.700 ha, tỷ lệ bệnh 6-50 % cây, GĐST mầm – phát triển thân lá (DTN trung bình 2.000 ha, TLB 6-10% cây; diện tích nhiễm nặng 3.700 ha, TLB 20 -50 % cây), phân bố ở các xã.
+ Đồng Xuân: diện tích nhiễm 3.400 ha, TLB: 5-50% cây; GĐST cây con – phát triển thân lá (DTN trung bình 1.400 ha, TLB 6-10% cây; diện tích nhiễm nặng 2.000 ha, TLB 20 -50 % cây) tại các xã trên địa bàn huyện.
+ Tây Hòa: diện tích nhiễm nặng 1.100 ha, TLB 70 – 100 % cây, GĐST phát triển thân, lá  ở các xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ Đông, Hòa Mỹ Tây.
+ Phú Hòa: diện tích nhiễm 70 ha, TLB 5 - 10% cây, GĐST: phát triển thân lá (DTN nhẹ 40 ha, TLB 5 % cây;  DTN trung bình 30 ha, TLB 6 -10% cây), ở xã Hòa Hội.
+ Sơn Hòa: diện tích nhiễm 1.250 ha, TLB 5 - 10% cây, GĐST: cây con - phát triển thân lá (DTN nhẹ 1.200 ha, TLB 5 % cây;  DTN trung bình 50 ha, TLB 6 -10% cây), tại các xã Sơn Xuân, Sơn Định, Sơn Hội…
+ Tuy An: diện tích nhiễm nhẹ 7 ha, TLB 5% cây, GĐST cây con – phát triển thân lá ở xã An Xuân, An Thọ, An Nghiệp.
- Nhện đỏ gây hại diện tích nhiễm nhẹ 10 ha, MĐ 10 – 15 con/m2, GĐST phát triển thân lá tại huyện Sông Hinh.
- Rệp sáp bột hồng gây hại diện tích nhiễm nhẹ 3 ha, MĐ 10 – 20 con/m2, GĐST cây con - phát triển thân lá tại huyện Đồng Xuân.
5. Cây mía
- Sâu đục thân gây hại diện tích nhiễm nhẹ 90 ha, GĐST cây con, TLH 3 – 4 % cây, tại huyện Sơn Hòa.
Ngoài ra còn có một số đối tượng sinh vật gây hại như bệnh than… phát sinh và gây hại rải rác với mật độ và tỷ lệ bệnh thấp, GĐST cây con, tại huyện Sông Hinh, Sơn Hòa.
6. Cây tiêu
- Bệnh thán thư gây hại diện tích dưới nhiễm 18 ha, GĐST kiến thiết kinh doanh, tại huyện Tây Hòa. Bệnh xuất hiện trên tầng lá sát mặt đất ở cây trong vườn có chế độ chăm sóc kém.
III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Cây lúa
Lúa vụ Hè Thu 2022 trà sớm xuất hiện một số đối tượng phổ biến như chuột, ốc bươu vàng, bọ trĩ ... phát sinh và gây hại.
2. Cây rau: Có các loại sâu ăn lá, bọ nhảy, bệnh thối nhũn… tiếp tục gây hại trên rau ăn lá.
3. Cây ngô: Sâu keo mùa thu, sâu đục thân tiếp tục gây hại trên cây ngô giai đoạn 3 đến 7 lá – phát triển thân lá.
4. Cây sắn: Niên vụ 2022 – 2023 có bọ phấn trắng, bệnh khảm lá sắn tiếp tục gây hại tại một số địa phương.
5. Cây mía: Sâu đục thân, bệnh than ... tiếp tục gây hại.
6. Cây tiêu: bệnh chết chậm, thán thư tiếp tục gây hại ở vườn tiêu già, chăm sóc kém.
IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
1. Cây lúa: Đề nghị các Trạm Trồng trọt và BVTV phối hợp với Phòng Nông nghiệp/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền nông dân tập trung chăm sóc theo dõi các đối tượng như: chuột, ốc bươu vàng, bọ trĩ...
Thực hiện Chỉ thị số 9864/CT-BNN-BVTV ngày 19/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Công văn số 807/SNN-TTBVTV ngày 09/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên về tăng cường công tác phòng trừ chuột bảo vệ sản xuất. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã tổ chức triển khai và thực hiện chiến dịch “Tháng diệt chuột” vào tháng 5 hằng năm. Các hoạt động diệt chuột như tổ chức đào bắt, thu mua đuôi chuột, đặt bã diệt chuột bằng thuốc hóa học… do đó sau khi thu hoạch lúa Đông Xuân xong. Chi cục đề nghị các địa phương tăng cường tổ chức công tác diệt chuột trong thời gian đến.
2. Cây rau: đang giai đoạn cây con – thu hoạch, do đó đề nghị các địa phương tuyên truyền hướng dẫn nông dân xử lý đất để hại chế sâu bệnh, tăng cường khuyến cáo nông dân nên áp dụng sản xuất rau theo đúng quy trình canh tác cây rau, quy trình IPM, VietGAP....
3. Cây ngô: Tiếp tục vận động các địa phương tuyên truyền áp dụng thực hiện công văn số 363/SNN-TTBVTV ngày 4/3/2021 tăng cường công tác phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô.
4. Cây sắn: Niên vụ: 2022 – 2023 đang ở giai đoạn mầm – phát triển thân lá và tiếp tục trồng, do đó khuyến cáo các địa phương truyên truyền nông dân cần tập trung chăm sóc, làm cỏ, bón phân, khi phát hiện cây bị bệnh thì nhổ loại bỏ cây bị bệnh…chọn các giống ít nhiễm bệnh để trồng.
5. Cây mía: Tiếp tục theo dõi sâu đục thân, bệnh than.. gây hại.
6. Cây tiêu: Tập trung quản lý bệnh chết nhanh, chết chậm, thán thư, tuyến trùng hại rễ tiếp tục gây hại ở vườn tiêu chăm sóc kém./.

Tác giả: CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV PHÚ YÊN
Quảng cáo