THÔNG BÁO Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày 20-2022

18/05/2022 01:56
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Trong tuần, ngày nắng, nhiều mây, đêm có mưa giông rải rác. Nhiệt độ không khí thấp nhất 25-28oC, cao nhất 30-35oC, ẩm độ 70-80%, lượng mưa phổ biến 30-60mm.
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng (GĐST)
- Lúa Hè Thu
+ Trà sớm: gieo sạ từ ngày 05/4 – 17/5: diện tích 847 ha tại Sông Cầu (230 ha), Đồng Xuân (70 ha), Đông Hòa (460 ha), Tuy An (87 ha). GĐST mạ - cuối đẻ nhánh.
- Sắn niên vụ 2022-2023 đã trồng 24.129,8 ha tại Sông Hinh (9.200 ha), Đồng Xuân (3.800 ha), Phú Hòa (372 ha), Sơn Hòa (8.100 ha), Tây Hòa (1.958 ha), Tuy An (371 ha), Sông Cầu (328,8 ha). GĐST cây con – phát triển thân lá
- Mía niên vụ 2021-2022 đã thu hoạch 17.834,3 ha/21.369ha; trong đó, Đồng Xuân (1.490 ha/1.598 ha), Phú Hòa (550 ha/620 ha), Tây Hòa (381,8 ha/381,8 ha), Sơn Hòa (9.300 ha/12.400 ha), Sông Hinh (4.589 ha/4.589 ha), Sông Cầu (468,5 ha/468,5 ha), Tuy An (1.055 ha/1.117 ha); ước năng suất bình quân khoảng 62,9 tấn/ha.
- Mía niên vụ 2022-2023 đã trồng 17.455 ha tại Sông Hinh (4.855 ha), Đồng Xuân (1.450 ha), Sơn Hòa (9.350 ha), Sông Cầu (300 ha), Tuy An (700 ha), Phú Hòa (400 ha), Tây Hòa (400 ha). GĐST cây con – vươn lóng.
- Ngô: 465  ha. GĐST: 3 đến 7 lá – hạt sữa.
- Rau các loại: 1.755 ha. GĐST: Cây con – thu hoạch
- Đậu các loại: 755   ha. GĐST: phát triển thân lá – thu hoạch
- Tiêu: 468,7 ha (Tây Hòa: 270 ha, Sông Hinh: 185,7 ha, Sơn Hòa: 13 ha). GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.
II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa:
Hiện nay, một số đối tượng sinh vật gây hại phổ biến như bọ trĩ, chuột, ốc bươu vàng, sâu keo, sâu đục thân gây hại rải rác dưới mức nhiễm tại một số địa phương.
2. Cây rau các loại
- Rau cải ăn lá: Bọ nhảy gây hại diện tích nhiễm nhẹ 0,5 ha; mật độ (MĐ)10 – 20 con/m2 ở nhiều giai đoạn sinh trưởng tại huyện Tuy An.
Ngoài ra, còn có một số đối tượng sinh vật khác gây hại rải rác như bệnh gỉ trắng và rầy xám trên cây rau muống... gây hại rải rác tại các địa phương khác.
3. Cây ngô:
- Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm là 10,3 ha, MĐ 2 - 8 con/m2 (DT nhiễm nhẹ 9,8 ha MĐ 2 – 4 con/m2 ; DT nhiễm trung bình 0,5 ha, MĐ 5 - 8 con/m2), GĐST 3 đến 7 lá – trỗ cờ, phun râu tại huyện Phú Hòa (2,5 ha), thị xã Đông Hòa (1,5 ha), Sông Hinh (3 ha), Tuy An (0,3 ha) và Tây Hòa (3 ha).
4. Cây sắn
- Bệnh khảm lá virus  gây hại với  tổng  diện tích nhiễm bệnh là 12.255 ha, TLB 5-100% cây  (DTN nhẹ 220 ha, TLB 5 % cây, DTN trung bình 4.930 ha, TLB 6-10% cây, DTN nặng là 7.105 ha, TLB 20-100% cây) trên cây sắn niên vụ 2022-2023 GĐST: cây con – tích lũy tinh bột.
Cụ thể từng địa phương:
+ Sông Hinh: bệnh khảm lá virus hại sắn phát sinh gây hại diện tích 5.700 ha, tỷ lệ bệnh 6-50 % cây, GĐST phát triển thân lá (DTN trung bình 1.700 ha, TLB 6-10% cây; diện tích nhiễm nặng 4.000 ha, TLB 20 -50 % cây), phân bố ở các xã.
+ Đồng Xuân: diện tích nhiễm 3.500 ha, TLB: 5-50% cây; GĐST phát triển thân lá (DTN trung bình 1.500 ha, TLB 6-10% cây; DTN nặng 2.000 ha, TLB 20 -50 % cây) tại các xã trên địa bàn huyện.
+ Tây Hòa: diện tích nhiễm nặng 1.100 ha, TLB 70 – 100 % cây, GĐST tích lũy tinh bột ở các xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ Đông, Hòa Mỹ Tây.
+ Phú Hòa: diện tích nhiễm 100 ha, TLB 5 - 10% cây, GĐST: phát triển thân lá (DTN nhẹ 70 ha, TLB 5 % cây;  DTN trung bình 30 ha, TLB 6 -10% cây), ở xã Hòa Hội.
+ Sơn Hòa: diện tích nhiễm 1.805 ha, TLB 5 - 10% cây, GĐST: cây con - phát triển thân lá (DTN nhẹ 100 ha, TLB 5 % cây;  DTN trung bình 1.700 ha, TLB 6 -10% cây; DTN nặng 5 ha, TLB 20 -50 % cây)), tại các xã Sơn Xuân, Sơn Định, Sơn Hội…
+ Tuy An: diện tích nhiễm nhẹ 50 ha, TLB 5% cây, GĐST phát triển thân lá ở xã An Xuân, An Thọ, An Nghiệp.
- Nhện đỏ gây hại diện tích nhiễm nhẹ 33 ha, MĐ 10 – 15 % cây, GĐST phát triển thân lá – hình thành tán tại huyện Sông Hinh (30 ha) và Sơn Hòa (3 ha).
- Rệp sáp bột hồng gây hại diện tích nhiễm nhẹ 5 ha, MĐ 10 % cây, GĐST phát triển thân lá tại huyện Đồng Xuân.
5. Cây mía
- Sâu đục thân gây hại diện tích nhiễm nhẹ 105 ha, GĐST cây con – đẻ nhánh, TLH 6 % cây, tại huyện Sơn Hòa.
Ngoài ra còn có một số đối tượng sinh vật gây hại như bệnh than… phát sinh và gây hại rải rác với mật độ và tỷ lệ bệnh thấp, GĐST cây con, tại huyện Sông Hinh, Sơn Hòa.
6. Cây tiêu
- Bệnh thán thư gây hại rải rác trên cây ở giai đoạn kiến thiết kinh doanh, tại huyện Tây Hòa. Bệnh xuất hiện trên tầng lá sát mặt đất ở cây trong vườn có chế độ chăm sóc kém.
III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Cây lúa: xuất hiện một số đối tượng phổ biến như chuột, ốc bươu vàng, bọ trĩ, sâu đục thân, sâu keo... tiếp tục phát sinh và gây hại.
2. Cây rau: Có các loại sâu ăn lá, bọ nhảy, bệnh thối nhũn… tiếp tục gây hại trên rau ăn lá.
3. Cây ngô: Sâu keo mùa thu, sâu đục thân tiếp tục gây hại trên cây ngô giai đoạn 3 đến 7 lá – phát triển thân lá.
4. Cây sắn: nhện đỏ, rệp sáp bột hồng, bọ phấn trắng, bệnh khảm lá sắn tiếp tục gây hại tại một số địa phương.
5. Cây mía: Sâu đục thân, bệnh than ... tiếp tục gây hại.
6. Cây tiêu: bệnh chết chậm, thán thư tiếp tục gây hại ở vườn tiêu già, chế độ chăm sóc kém.
IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
1. Cây lúa: : Đề nghị các Trạm Trồng trọt và BVTV phối hợp với Phòng Nông nghiệp/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nôi dung sau:
- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tập trung chăm sóc lúa hè thu sớm, tăng cường theo dõi các đối tượng như: chuột, ốc bươu vàng, bọ trĩ... kịp thời tổ chức phòng trừ nếu có xu hướng phát triển mạnh và gây hại nặng.
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 9864/CT-BNN-BVTV ngày 19/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Công văn số 807/SNN-TTBVTV ngày 09/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên về tăng cường công tác phòng trừ chuột bảo vệ sản xuất. Tăng cường tổ chức công tác diệt chuột trong thời gian đến, triển khai thực hiện chiến dịch “Tháng diệt chuột”.
- Tăng cường công tác vệ sinh đồng ruộng, cày ải, bón vôi,… để chuẩn bị gieo sạ lúa vụ Hè Thu trà chính vụ.
2. Cây rau: đang giai đoạn cây con – thu hoạch, do đó đề nghị các địa phương tuyên truyền hướng dẫn nông dân xử lý đất để hại chế sâu bệnh, tăng cường khuyến cáo nông dân nên áp dụng sản xuất rau theo đúng quy trình canh tác cây rau, quy trình IPM, VietGAP....
3. Cây ngô: Tiếp tục vận động các địa phương tuyên truyền áp dụng thực hiện công văn số 363/SNN-TTBVTV ngày 4/3/2021 tăng cường công tác phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô.
4. Cây sắn: đang ở giai đoạn cây con – phát triển thân lá và tiếp tục trồng, do đó khuyến cáo các địa phương truyên truyền nông dân cần tập trung chăm sóc, làm cỏ, bón phân. Đối với nhện đỏ và rệp sáp bột hồng, đề nghị tăng cường điều tra phát hiện, theo dõi và hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời khi có xu hướng phát sinh gây hại nặng.
5. Cây mía: Tiếp tục theo dõi sâu đục thân, bệnh than… gây hại.
6. Cây tiêu: Tập trung quản lý bệnh chết nhanh, chết chậm, thán thư, tuyến trùng hại rễ tiếp tục gây hại ở vườn tiêu chăm sóc kém./.

Tác giả: CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV PHÚ YÊN
Quảng cáo