THÔNG BÁO Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày 21-2022

25/05/2022 01:53
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Trong tuần, ngày nắng, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa giông rải rác. Nhiệt độ không khí thấp nhất 23-280C, cao nhất 30-360C, ẩm độ 65-75%, lượng mưa phổ biến 40-70 mm
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng (GĐST)
- Lúa Hè Thu đã gieo sạ 2.949 ha tại Sông Cầu (230 ha), Đồng Xuân (600ha), Đông Hòa (1.320 ha), Tuy An (654 ha), Sông Hinh (60 ha), Sơn Hòa (35 ha), Tây Hòa (50 ha).
+ Trà sớm: gieo sạ từ ngày 05/4 – 19/5/2022: diện tích 1.015 ha, GĐST: mạ - cuối đẻ nhánh
+ Trà chính vụ: gieo sạ từ ngày 20/5 – 24/5/2022: diện tích 1.934 ha, GĐST mạ
- Sắn niên vụ 2022-2023 đã trồng đã trồng 24.259,8 ha tại Sông Hinh (9.200 ha), Đồng Xuân (3.800 ha), Phú Hòa (372 ha), Sơn Hòa (8.100 ha), Tây Hòa (2.088 ha), Tuy An (371 ha), Sông Cầu (328,8 ha). GĐST cây con – phát triển thân lá
- Mía niên vụ 2021-2022 đã thu hoạch 18.212,3 ha/21.369ha; trong đó, Đồng Xuân (1.548 ha/1.598 ha), Phú Hòa (570 ha/620 ha), Tây Hòa (381,8 ha/381,8 ha), Sơn Hòa (9.600 ha/12.400 ha), Sông Hinh (4.589 ha/4.589 ha), Sông Cầu (468,5 ha/468,5 ha), Tuy An (1.055 ha/1.117 ha); ước năng suất bình quân khoảng 62,9 tấn/ha.
- Mía niên vụ 2022-2023 đã trồng 17.875 ha tại Sông Hinh (4.855 ha), Đồng Xuân (1.500 ha), Sơn Hòa (9.650 ha), Sông Cầu (320 ha), Tuy An (700 ha), Phú Hòa (450 ha), Tây Hòa (400 ha). GĐST cây con – vươn lóng.
- Ngô: 490  ha. GĐST: 3 đến 7 lá – hạt sữa.
- Rau các loại: 1.685 ha. GĐST: Cây con – thu hoạch
- Đậu các loại: 740   ha. GĐST: phát triển thân lá – thu hoạch
- Tiêu: 468,7 ha (Tây Hòa: 270 ha, Sông Hinh: 185,7 ha, Sơn Hòa: 13 ha). GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.
II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa:
Hiện nay, một số đối tượng sinh vật gây hại phổ biến như bọ trĩ, chuột, ốc bươu vàng, sâu keo, sâu đục thân gây hại rải rác dưới mức nhiễm tại một số địa phương.
2. Cây rau các loại
- Rau cải ăn lá: Bọ nhảy gây hại diện tích nhiễm nhẹ 0,3 ha; mật độ (MĐ)10 – 20 con/m2 ở nhiều giai đoạn sinh trưởng tại huyện Tuy An.
Ngoài ra, còn có một số đối tượng sinh vật khác gây hại rải rác như bệnh gỉ trắng và rầy xám trên cây rau muống; ruồi đục lá trên cây cải... gây hại rải rác tại các địa phương khác.
3. Cây ngô:
- Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm nhẹ là 10,7 ha, MĐ 2 - 4 con/m2 GĐST 3 đến 7 lá – hạt sữa tại huyện Phú Hòa (1,5 ha), thị xã Đông Hòa (2 ha), Sông Hinh (2 ha), Tuy An (0,2 ha) và Tây Hòa (5 ha).
III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Cây lúa: xuất hiện một số đối tượng phổ biến như chuột, ốc bươu vàng, bọ trĩ, sâu đục thân, sâu keo... tiếp tục phát sinh và gây hại.
2. Cây rau: Có các loại sâu ăn lá, bọ nhảy, bệnh thối nhũn… tiếp tục gây hại trên rau ăn lá.
3. Cây ngô: Sâu keo mùa thu, sâu đục thân tiếp tục gây hại trên cây ngô giai đoạn 3 đến 7 lá – phát triển thân lá.
IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
1. Cây lúa: : Đề nghị các Trạm Trồng trọt và BVTV phối hợp với Phòng Nông nghiệp/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nôi dung sau:
- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tập trung chăm sóc lúa hè thu sớm, tập trung theo dõi các đối tượng như: chuột, ốc bươu vàng, bọ trĩ... kịp thời tổ chức phòng trừ nếu có xu hướng phát triển mạnh và gây hại nặng.
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 9864/CT-BNN-BVTV ngày 19/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Công văn số 807/SNN-TTBVTV ngày 09/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên về tăng cường công tác phòng trừ chuột bảo vệ sản xuất. Tăng cường tổ chức công tác diệt chuột trong thời gian đến, triển khai thực hiện chiến dịch “Tháng diệt chuột”.
- Tăng cường công tác vệ sinh đồng ruộng, cày ải, bón vôi,… để chuẩn bị gieo sạ lúa vụ Hè Thu trà chính vụ.
2. Cây rau: đang giai đoạn cây con – thu hoạch, do đó đề nghị các địa phương tuyên truyền hướng dẫn nông dân xử lý đất để hại chế sâu bệnh, tăng cường khuyến cáo nông dân nên áp dụng sản xuất rau theo đúng quy trình canh tác cây rau, quy trình IPM, VietGAP....
3. Cây ngô: Tiếp tục vận động các địa phương tuyên truyền áp dụng thực hiện công văn số 363/SNN-TTBVTV ngày 4/3/2021 tăng cường công tác phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô./.

Tác giả: CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV PHÚ YÊN
Quảng cáo