THÔNG BÁO Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày 25-2022

22/06/2022 02:45
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
- Trong tuần, ngày nắng nóng, có mây thay đổi. Nhiệt độ không khí thấp nhất 27-28oC, cao nhất 33-37oC, ẩm độ 65-75%.
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng (GĐST)
- Lúa Hè Thu đã gieo sạ 24.676 ha tại Sông Cầu (307 ha), Đồng Xuân (1.484ha), Đông Hòa (4.558 ha), Tuy An (2.120 ha), Sông Hinh (1.700 ha), Sơn Hòa (810 ha), Tây Hòa (6.452 ha), Phú Hòa (5.357 ha), TP. Tuy Hòa (1.888 ha). Lúa đang chủ yếu giai đoạn Mạ - đòng.
+ Trà sớm: gieo sạ từ ngày 05/4 – 19/5/2022: diện tích 1.015 ha, GĐST: đẻ nhánh – Trỗ.
+ Trà chính vụ: gieo sạ từ ngày 20/5  - 10/6/2022: diện tích 21.531 ha, GĐST mạ - đẻ nhánh.
+ Trà muộn: gieo sạ từ ngày 11/6  - 22/6/2022: diện tích 2.130 ha, GĐST mạ.
- Sắn niên vụ 2022-2023 đã trồng 25.191 ha tại Sông Hinh (9.200 ha), Đồng Xuân (4.531 ha), Phú Hòa (372 ha), Sơn Hòa (8.100 ha), Tây Hòa (2.288 ha), Tuy An (371 ha), Sông Cầu (329 ha). GĐST cây con – phát triển thân lá
- Mía niên vụ 2021-2022 cơ bản đã thu hoạch xong 21.369ha, năng suất ước đạt 62,9 tấn/ha, chữ đường bình quân khoảng 10 CCS.
- Mía niên vụ 2022-2023 đã trồng đã trồng 20.943 ha tại Sông Hinh (4.855 ha), Đồng Xuân (1.550 ha), Sơn Hòa (12.000 ha), Sông Cầu (468 ha), Tuy An (950 ha), Phú Hòa (670 ha), Tây Hòa (450 ha). GĐST cây con – vươn lóng.
- Ngô: 590  ha. GĐST: 3 đến 7 lá – hạt sữa.
- Rau các loại: 1.765 ha. GĐST: Cây con – thu hoạch
- Đậu các loại: 750   ha. GĐST: phát triển thân lá – thu hoạch
- Tiêu: 468,7 ha (Tây Hòa: 270 ha, Sông Hinh: 185,7 ha, Sơn Hòa: 13 ha). GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.
 
 
 
II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa:
- Bọ trĩ gây hại diện tích nhiễm nhẹ 12,5 ha, tỷ lệ hại 8 – 12 % dảnh, GĐST mạ - đẻ nhánh tại huyện Đông Hòa (10 ha), Sơn Hòa (2,5 ha).
Ngoài ra, một số đối tượng sinh vật gây hại phổ biến như bệnh khô vằn, sâu đục thân, sâu keo, ốc bươu vàng… gây hại rải rác dưới mức nhiễm tại một số địa phương.
2. Cây rau các loại
- Rau cải ăn lá: Bọ nhảy gây hại diện tích nhiễm nhẹ 0,2 ha; mật độ (MĐ)10 – 20 con/m2 ở nhiều giai đoạn sinh trưởng tại huyện Tuy An.
Ngoài ra, còn có một số đối tượng sinh vật khác như bệnh thối nhũn trên cây hành, tỏi; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng trên rau ăn lá... gây hại rải rác dưới mức nhiễm tại các địa phương khác.
3. Cây ngô:
- Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm là 13,5 ha (DTN nhẹ 11,5 ha, MĐ 2 - 4 con/m2; DTN trung bình 2 ha, MĐ 6 - 8 con/m2) GĐST 3 đến 7 lá – trỗ cờ, phun râu tại huyện Phú Hòa (1 ha), Sông Hinh (5 ha), Tuy An (0,5 ha), Tây Hòa (5 ha) và TX. Đông Hòa (2 ha).
Ngoài ra, còn có sâu đục thân gây hại diện tích dưới nhiễm, GĐST trỗ cỡ, phun râu tại huyện Đông Hòa.
III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Cây lúa: xuất hiện một số đối tượng phổ biến như:
+ Trà sớm:  chuột, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, khô vằn... tiếp tục phát sinh và gây hại.
+ Trà chính vụ, muộn:  chuột, ốc bươu vàng, bọ trĩ, sâu keo... tiếp tục phát sinh và gây hại.
2. Cây rau: Có các loại sâu ăn lá, bọ nhảy, bệnh thối nhũn… tiếp tục gây hại trên rau ăn lá ở nhiều giai đoạn.
3. Cây ngô: Sâu keo mùa thu, sâu đục thân tiếp tục gây hại trên cây ngô giai đoạn 3 đến 7 lá – phát triển thân lá.
IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
1. Cây lúa: Hiện nay các huyện, thị xã, thành phố gieo sạ xong lúa vụ Hè Thu 2022, lúa đang ở giai đoạn chủ yếu mạ - đẻ nhánh, trong tuần thời tiết tiếp tục nắng, nóng gay gắt. Do đó đề nghị các Trạm Trồng trọt và BVTV phối hợp với Phòng Nông nghiệp/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nôi dung sau:
- Tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân, phối hợp với HTX thường xuyên thăm đồng; tập trung điều tiết nước sớm, đầy đủ; phòng trừ cỏ dại; tỉa dặm, bón phân cân đối hợp lý.
- Tập trung công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo, tổ chức phòng trừ kịp thời sinh vật gây hại trên các trà lúa: chuột, ốc bươu vàng, bọ trĩ, sâu đục thân, khô vằn... nếu có xu hướng phát triển mạnh và gây hại nặng.
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 9864/CT-BNN-BVTV ngày 19/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Công văn số 807/SNN-TTBVTV ngày 09/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên về tăng cường công tác phòng trừ chuột bảo vệ sản xuất. Tăng cường tổ chức công tác diệt chuột trong thời gian đến.
2. Cây rau: đang giai đoạn cây con – thu hoạch, do đó đề nghị các địa phương tăng cường khuyến cáo nông dân nên áp dụng sản xuất rau theo đúng quy trình canh tác cây rau, quy trình IPM, VietGAP.... Tiếp tục điều tra, theo dõi và chủ động phòng trừ các đối tượng gây hại sâu ăn lá, bọ nhảy, bệnh thối nhũn.
3. Cây ngô: Tiếp tục hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô (theo công văn số 363/SNN-TTBVTV ngày 04/3/2021)./.

Tác giả: CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV PHÚ YÊN
Quảng cáo