THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY SỐ 01-2023

06/01/2023 04:16
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Trong tuần, trời lạnh, ngày nắng nhẹ, có mưa rải rác, gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh. Nhiệt độ không khí thấp nhất 20-220C, cao nhất 24-270C, ẩm độ 80-85%, lượng mưa phổ biến 10-30 mm. Cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường.
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng (GĐST)
- Lúa vụ Mùa đã thu hoạch 3.433,6 ha/3.781,9 ha tại thị xã Sông Cầu (716,3 ha); huyện: Đồng Xuân (560 ha), Sơn Hoà (539 ha), Tuy An (1.550 ha), Sông Hinh (68,3 ha), ước năng suất 40,2 tạ/ha.GĐST: Đòng – thu hoạch.
Cơ cấu giống: ML48, ML49, BĐR 27, BĐR57, ANS1, PY8, PY10, Đài Thơm 8, ĐV108, MT10, QN9, lúa đỏ ...
- Lúa vụ Đông Xuân 2022 – 2023 đã gieo sạ 20.082,3 ha tại các huyện: Sơn Hoà (450 ha), Đồng Xuân (1.500 ha), Sông Hinh (1.300 ha), Tây Hoà (5.200 ha), Tuy An (2.401,5 ha), Phú Hoà (4.200 ha); thị xã: Sông Cầu (550 ha) và Đông Hoà (3.730,8 ha); thành phố: Tuy Hoà (750 ha).
+ Trà sớm: Gieo sạ từ ngày 10/11/2022 – 19/12/2022. Diện tích: 2.176,8 ha, GĐST: Mạ - đẻ nhánh.
+ Trà chính vụ: Gieo sạ từ ngày 20/12/2022 đến 03/01/2023. Diện tích: 17.905,5 ha, GĐST: Mạ - đẻ nhánh.
+ Cơ cấu giống: ML49, ML48, ML213, Khang dân 18, ĐV108, PY1, PY2, PY8, PY10, BĐR27, QN9, ĐB6, Đài thơm 8, HT1, MT10, ...
- Sắn niên vụ 2022-2023 2023 đã thu hoạch 18.438 ha tại Sông Hinh (6.200 ha), Tây Hòa (1.358 ha), Đồng Xuân (2.350 ha), Phú Hòa (350 ha), Sơn Hoà (8.100ha), Tuy An (80 ha), ước năng suất 200 tạ/ha, hàm lượng tinh bột bình quân khoảng 25%. GĐST: Tích luỹ tinh bột – thu hoạch.
- Sắn niên vụ 2023-2024 đã trồng 2.200 ha tại Sơn Hoà (2.100 ha), Sông Hinh (100 ha).
- Mía niên vụ 2022-2023 đã thu hoạch 57 ha tại Sông Hinh (05 ha), Sơn Hoà (50 ha), Đồng Xuân (02 ha).GĐST: Vươn lóng – thu hoạch.
- Ngô: 855 ha. GĐST: 8 đến 10 lá – trỗ cờ.
- Rau các loại: 952 ha. GĐST: Cây con – thu hoạch.
- Đậu các loại: 797 ha. GĐST: Phát triển thân lá – thu hoạch.
- Tiêu: 468,7 ha (Tây Hòa: 270 ha, Sông Hinh: 185,7 ha, Sơn Hòa: 13 ha). GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.
II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa
Lúa vụ Mùa 2022
Bệnh đen lép hạt gây hại rải rác dưới mức nhiễm 8 ha, tỷ lệ bệnh (TLB): 2-4% hạt, GĐST chín sáp – thu hoạch tại huyện Tuy An.
Lúa vụ Đông Xuân 2022-2023
- Chuột gây hại diện tích nhiễm nhẹ (DTN) 6 ha, tỷ lệ bệnh (TLB) 6 – 8% dảnh, GĐST mạ – đẻ nhánh, tại huyện Tuy An.
- Ốc bươu vàng gây hại DTN nhẹ 3 ha, TLB 5 – 7% dảnh, GĐST mạ – đẻ nhánh, tại huyện Tuy An.
Ngoài ra, một số đối tượng như sâu keo, sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ, … gây hại rải rác ở GĐST mạ - đẻ nhánh tại các huyện: Đồng Xuân, Sơn Hoà, Phú Hoà, Sông Hinh, Tây Hoà; thị xã: Sông Cầu và Đông Hoà.
2. Cây rau các loại
Có các đối tượng sinh vật khác như sâu tơ, bọ nhảy, bệnh thối nhũn vi khuẩn gây hại rải rác dưới mức nhiễm trên hành tỏi, rau cải ăn lá, rau mồng tơi... GĐST cây con – gần thu hoạch tại thị xã: Đông Hoà, Sông Cầu và TP. Tuy Hoà.
3. Cây ngô
Sâu keo mùa thu phát sinh gây hại DTN nhẹ là 1 ha, mật độ 2 - 4 con/m2, GĐST 8 đến 10 lá – trỗ cờ tại huyện Phú Hòa.
III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
  1. Cây lúa
- Lúa vụ Mùa 2022
Có bệnh đen lép hạt, khô vằn, sâu đục thân tiếp tục gây hại rải rác ở các huyện.
- Lúa vụ Đông Xuân 2022 – 2023
Các đối tượng như chuột, ốc bươu vàng, sâu keo, sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ … tiếp tục phát sinh gây hại.
2. Cây rau
Trong thời gian đến thời tiết tiếp tục có mưa vừa đến mưa to là điều kiện không thuận lợi gieo trồng cho vùng trũng, thấp; sinh trưởng phát triển cây rau, đồng thời có các loại sâu tơ, sâu khoan, bọ nhảy, bệnh thối nhũn vi khuẩn, bệnh đốm mắt cua … tiếp tục gây hại trên hành tỏi và rau ăn lá các loại.
 
3. Cây ngô
Sâu keo mùa thu, sâu xám, sâu đục thân tiếp tục gây hại trên cây ngô giai đoạn nảy mầm - 8 đến 10 lá.
IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
1. Cây lúa
Lúa vụ Đông Xuân 2022 – 2023: Hiện nay thời tiết có mưa phùn, lạnh ảnh hưởng đến sinh trưởng cuả cây lúa, do đó đề nghị các địa phương:
 Trên lúa trà đầu đang giai đoạn mạ - đẻ nhánh tập trung điều tra, theo dõi và có các biện pháp như cấy dặm, bón phân hợp lý, tăng cừơng bón lân và kali…; hướng dẫn xử lý kịp thời các đối tượng gây hại như chuột, ốc bươu vàng, sâu keo...
2. Cây rau
Nhiều giai đoạn sinh trưởng, do đó đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, khuyến cáo người nông dân thường xuyên thăm vườn rau, tiếp tục theo dõi diễn biến sinh vật gây hại; hạn chế công tác gieo trồng trong thời điểm xuất hiện mưa giông để hạn chế những rủi ro.
3. Cây ngô
Tiếp tục hướng dẫn nông dân thực hiện tốt Chỉ thị 4962/BNN-BVTV ngày
15/7/2019 của Bộ trưởng về tăng cường chỉ đạo phòng chống sâu keo mùa thu hại
ngô và các biện pháp phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô theo công văn số 363/SNN-TTBVTV ngày 04/3/2021./.

Tác giả: CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV PHÚ YÊN
Quảng cáo