Triển khai Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm

09/03/2023 11:04
            Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.
            Thực hiện ý kiến chỉ đạo Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh – Lê Tấn Hổ tại Công văn số 810/UBND-KT ngày 27/02/2023 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.
            Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai một số nội dung, cụ thể như sau:
  1. Các sở, ngành liên quan
         Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (sau đây gọi tắt là Quyết định số 148/QĐ-TTg):
        - Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện công tác hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương và chủ thể tham gia Chương trình OCOP.
        - Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố cử cán bộ của đơn vị trực tiếp tham gia Hội đồng OCOP cấp huyện theo quy định tại khoản c mục 2 Phụ lục II kèm theo Quyết định số 148/QĐ-TTg.
  1. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố
        a) Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 148/QĐ-TTg; trong đó lưu ý:
  • Tập trung rà soát, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình OCOP năm 2023 trên địa bàn theo hướng trọng tâm, trọng điểm đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
  • Thực hiện công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện theo quy định tại khoản b mục 1 Phụ lục II kèm theo Quyết định số 148/QĐ-TTg, ban hành Quyết định phê duyệt công nhận kết quả đánh giá, cấp Giấy chứng nhận sản phẩm đạt 3 sao; tổ chức công bố kết quả sản phẩm đạt 3 sao;…
        b) Đối với các tờ trình UBND cấp huyện đã trình Hội đồng OCOP cấp tỉnh đề nghị đánh giá, phân hạng năm 2023 nhưng chưa tổ chức đánh giá trước ngày 24/02/2023: giao lại UBND cấp huyện tổ chức đánh giá, phân hạng theo thẩm quyền được giao tại Quyết định số 148/QĐ-TTg. Trường hợp, hồ sơ các sản phẩm có điểm số đạt từ 70 điểm đến 100 điểm (từ 04 sao trở lên), UBND cấp huyện trình UBND tỉnh đề nghị đánh giá, phân hạng, công nhận (kèm theo đầy đủ hồ sơ theo quy định).
  1. Đối với UBND cấp xã
         Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 148/QĐ-TTg; trong đó lưu ý hỗ trợ chủ thể thực hiện báo cáo đánh giá của UBND cấp xã về một số tiêu chí (theo quy định tại khoản a, mục 1, Phụ lục II và biểu mẫu số 3 kèm theo Quyết định số 148/QĐ-TTg).
         Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Quyết định số 148/QĐ-TTg để cơ quan, đơn vị, địa phương được biết và thực hiện theo quy định./.

*Đính kèm: Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ 

Tải về

Tác giả: Chi cục Phát triển nông thôn
Quảng cáo