Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên phê quyệt Kế hoạch tổng thể phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/05/2024 07:53
Trước tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh diễn ra hết sức phức tạp và ngày càng nghiêm trọng, đe dọa cuộc sống của nhân dân sinh sống dọc bờ sông Ba, sông Kỳ Lộ, sông Bàn Thạch và khu vực ven biển; các công trình cơ sở hạ tầng kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng, đặc biệt trong mùa mưa bão, đồng thời thực hiện Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030; UBND tỉnh đã phê quyệt Kế hoạch tổng thể phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên (tại Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 29/3/2024).