STT Danh mục ↑↓
1 Thông tin khác phải được công khai theo quy định của pháp luật. Chi tiết
2 Danh mục thông tin phải công khai theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 34 của Luật tiếp cận thông tin Chi tiết
3 Thông tin về thuế, phí, lệ phí Chi tiết
4 Thông tin liên quan đến lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng; Chi tiết
5 Báo cáo tài chính năm; Thông tin sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức Chi tiết
6 Báo cáo công tác định kỳ; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý; cơ sở dữ liệu quốc gia ngành, lĩnh vực; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học Chi tiết
7 Thông tin về tuyển dụng Chi tiết
8 Thông tin về nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân; địa chỉ, số điện thoại, số fax, thư điện tử công vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin; nội quy, quy chế do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chi tiết
9 Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; Chi tiết
10 Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường; kết luận kiểm tra, thanh tra, giám sát liên quan đến việc bảo vệ môi trường, sức khỏe của cộng đồng, an toàn thực phẩm, an toàn lao động Chi tiết
11 Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu; thông tin liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách Chi tiết
12 Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; Chi tiết
13 Chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
14 Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền ban hành được đưa ra lấy ý kiến người dân Chi tiết
15 Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
16 Thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
17 Văn bản quy phạm pháp luật; điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên cp lien quan có có liên quan đến lĩnh vực Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý Chi tiết
Quảng cáo