Kế hoạch hành động của Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh

05/04/2019 09:30
Thực hiện  chương trình hành động tsố 01/CTr-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh và Quyết định số 01/QĐ-BNN-KH ngày 02/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Tải về

Quảng cáo