Thông báo Kết quả quan trắc môi trường nước định kỳ

10/07/2019 02:48
Thông báo Kết quả quan trắc môi trường nước định kỳ các vùng nuôi trồng thủy sản tỉnh Phú Yên Đợt 16, ngày 01/7/2019

Tải về

Quảng cáo