Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch 91/KH-UBND ngày 24/6/2016 của UBND Tỉnh

16/10/2019 11:17
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy số 08-Ctr/TU ngày 26/4/2016 về lãnh đạo thực hiện tái cấu ngành nông nghiệp và tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới
Công văn số 2207/SNN-KHTC
Kế hoạch số 91/KH-UBND
Phụ lục kèm theo Kế hoạch
Quảng cáo