Về công bố số điện thoại đường dây nóng

16/06/2021 04:46
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh như sau: 

1. Ông Nguyễn Trọng Tùng – Giám đốc Sở:
+ Số điện thoại di động:                  0905122908
+ Số điện thoại cố định:                  0257.3556548
2. Ông Trương Quang Tưởng – Phó Chánh Thanh tra Sở:
+ Số điện thoại di động:                  0915196716
+ Số điện thoại cố định:                  0257.3841244
3. Ông Nguyễn Thanh Hiếu – Phó Chánh Văn phòng Sở:
+ Số điện thoại di động:                  0935294979
+ Số điện thoại cố định:                  0257.3818768
Sở Nông Nghiệp và PTNT thông báo đế các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết, phối hợp thực hiện.

Tải Thông báo
    
 
 
 
                                
 
 
 
Tác giả: Sở NN và PTNT tỉnh Phú Yên
Quảng cáo