Các thủ tục và hồ sơ mẫu tham gia Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Phú Yên

25/03/2022 10:17
          Thực hiện nội dung Thông báo số 36/TB-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh Phú Yên về việc kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh-Lê Tấn Hổ tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh. Đ/c Phó Chủ tịch tỉnh chỉ đạo công khai, mẫu hóa các thủ tục tham gia Chương trình OCOP trên các hệ thống thông tin, trang điện tử của ngành, địa phương.
          Để triển khai rộng rãi, công khai, minh bạch và đồng bộ các nội dung Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến tất cả đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia Chương trình OCOP; Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải, công khai các văn bản, yêu cầu hồ sơ của Chương trình OCOP, gồm các nội dung như sau:
1. Yêu cầu về hồ sơ đánh giá sản phẩm OCOP và các biểu mẫu khi chủ thể đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.
2. Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.
3. Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.
4. Công văn số 6384/BNN-VPĐP ngày 15/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn triển khai một số nội dung thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). 
5. Phụ lục kèm Công văn 6384/BNN-VPĐP ngày 15/9/2020.
6. Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2030.
7. Hồ sơ mẫu của sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP.
8. Website Chương trình OCOP Trung ương: http://ocop.gov.vn/

Yêu cầu về hồ sơ đánh giá sản phẩm OCOP:
a) Hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá sản phẩm OCOP cấp huyện (Hồ sơ sản phẩm): do các chủ thể OCOP (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ hộ sản xuất...) chuẩn bị. Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn, kiểm tra. Bao gồm:
TT Nội dung Yêu cầu
1 Yêu cầu bắt buộc  
- Phiếu đăng ký ý tưởng sản phẩm, đăng ký sản phẩm Có theo mẫu đính kèm (biểu số 01, 02)
- Phương án, kế hoạch kinh doanh sản phẩm Có theo mẫu đính kèm (biểu số 03)
- Giới thiệu bộ máy tổ chức Có theo mẫu đính kèm (biểu số 04)
- Giấy đăng ký kinh doanh Bản sao có công chứng, chứng minh hoạt động kinh doanh hợp pháp (đối với các đơn vị/cá nhân có đăng ký kinh doanh)
- Sản phẩm mẫu 05 đơn vị sản phẩm (trừ sản phẩm dịch vụ)
2 Yêu cầu tài liệu minh chứng bổ sung  
- Giấy đủ điều kiện sản xuất Bản sao có công chứng (đối với sản phẩm cần phải có giấy chứng nhận theo quy định hiện hành)
- Công bố chất lượng sản phẩm Bản sao tài liệu, chứng minh chất lượng sản phẩm được công bố
- Tiêu chuẩn sản phẩm Bản sao tài liệu, chứng minh tiêu chuẩn sản phẩm được công bố
- Phiếu kết quả kiểm tra chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn công bố Bản sao tài liệu, chứng minh đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm
- Mã số mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc, chứng nhận sở hữu trí tuệ, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu sản phẩm... Bản sao tài liệu, chứng minh mã, tem, sở hữu thương hiệu...
- Nguồn gốc nguyên liệu, liên kết chuỗi Bản sao tài liệu: Giấy xác nhận, hợp đồng, hóa đơn... chứng minh việc mua bán nguyên vật liệu, hợp đồng, thỏa thuận liên kết
- Bảo vệ môi trường Bản sao tài liệu: Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường, chứng minh cam kết, đánh giá tác động môi trường
- Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, kiểm soát chất lượng Bản sao tài liệu: chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, chứng minh hệ thống quản lý đạt tiêu chuẩn
- Kế toán Bản sao tài liệu, minh chứng hoạt động kế toán của cơ sở
- Phát triển thị trường, hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại Bản sao tài liệu: Hợp đồng, cam kết, xác nhận về phân phối sản phẩm, xuất khẩu sản phẩm, hoạt động xúc tiến thương mại...
- Câu chuyện về sản phẩm Bản sao tờ rơi, hình ảnh, phim, ghi âm... minh chứng về câu chuyện của sản phẩm
- Kế hoạch kiểm soát chất lượng, ghi hồ sơ lô sản xuất... Bản sao tài liệu, minh chứng về hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm theo từng lô sản xuất
- Giải thưởng của sản phẩm, bình chọn của các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế... Bản sao tài liệu, minh chứng về các thành tích, giải thưởng, bình chọn...
b) Hồ sơ đề xuất đánh giá sản phẩm cấp tỉnh: Do Ủy ban nhân dân cấp huyện chuẩn bị. Bao gồm:
- Công văn gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP;
- Biên bản đánh giá của Hội đồng cấp huyện;
- Hồ sơ sản phẩm.
c) Hồ sơ đề xuất đánh giá sản phẩm cấp quốc gia: Do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chuẩn bị. Bao gồm:
- Công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP;
- Biên bản đánh giá của Hội đồng cấp tỉnh;
- Quyết định phê duyệt kết quả chấm điểm, Giấy chứng nhận đạt sao của sản phẩm;
- Hồ sơ sản phẩm;
- Các văn bản xác nhận kiểm tra, kiểm nghiệm bổ sung của cấp tỉnh (nếu có).
d) Hồ sơ đề xuất, phê duyệt sản phẩm cấp quốc gia: Do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương là đơn vị tham mưu) chuẩn bị. Bao gồm:
- Biên bản đánh giá của Hội đồng cấp trung ương;
- Dự thảo Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá và Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia.
- Hồ sơ sản phẩm.
- Các văn bản xác nhận kiểm tra, kiểm nghiệm bổ sung của cấp trung ương (nếu có).

Tác giả: Đào Huyền Trinh - Chi cục Phát triển nông thôn
Quảng cáo