Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2022

01/04/2022 10:40
   Để tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) năm 2022, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 31/3/2022 về việc triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2022. Trong đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch:
- Phấn đấu 100% cán bộ quản lý Chương trình OCOP các cấp được đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý, điều hành triển khai trực tiếp Chương trình OCOP, công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm; 100% các chủ thể có đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2022 được đào tạo tập huấn kiến thức chuyên môn quản lý sản xuất, kinh doanh nhằm phục vụ trong việc triển khai thực hiện Chương trình OCOP.
- Phát triển sản phẩm, duy trì xếp hạng và nâng cấp các sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn OCOP. Năm 2022, dự kiến có 56 sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng OCOP, phấn đấu có ít nhất 18 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP của tỉnh đạt từ 3 sao trở lên trong năm 2022 (trong đó: Mỗi địa phương có ít nhất 02 sản phẩm).

*Đính kèm: Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 31/3/2022 về việc triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2022

Tác giả: Đào Huyền Trinh - Chi cục Phát triển nông thôn
Quảng cáo