Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

17/06/2022 08:49
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
BQL RỪNG PHÒNG HỘ SÔNG CẦU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           Số:         /TB-BQL Sông Cầu, ngày   16   tháng 6  năm 2022
 
THÔNG BÁO
Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  –––––––––
 
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;
Căn cứ Thông báo số 85/TB-UBND ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh Phú Yên. V/v chấp thuận chủ trương khai thác rừng trồng sản xuất. Đơn vị: Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu;
BQL rừng phòng hộ Sông Cầu đã ban hành Thông báo số 144/TB-BQL ngày 13/6/2022 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, đăng công khai trên Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT, Website của BQL rừng phòng hộ Sông Cầu: http://rungphonghosongcau.com.vn.
Sau khi hết thời gian nhận hồ sơ lựa chọn nhà thầu tổ chức bán đấu giá tài sản, BQL rừng phòng hộ Sông Cầu chỉ nhận được 01 bộ hồ sơ dự thầu của Công ty đấu giá hợp danh Trí Việt và tiến hành mở hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá. Nhận thấy hồ sơ dự thầu đảm bảo các tiêu chí quy định tại Thông báo số 144/TB-BQL ngày 13/6/2022. Mức thù lao dịch vụ đấu giá: 22.000.000 đồng + 4% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm, phù hợp với quy định tại Thông tư 108/2020/TT-BTC.
BQL rừng phòng hộ Sông Cầu thông báo Công ty đấu giá hợp danh Trí Việt là đơn vị được lựa chọn thực hiện tổ chức bán đấu giá tài sản nêu tại Thông báo số          144/TB-BQL ngày 13/6/2022; đề nghị Công ty đấu giá hợp danh Trí Việt thực hiện ký kết hợp đồng và tổ chức công khai việc đấu giá theo quyết định đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt./.
Nơi nhận:                                                          
- Trang thông tin điện tử Sở NN và PTNT;
-Website của BQL rừng phòng hộ Sông Cầu:
http://rungphonghosongcau.com.vn;
- Cty đấu giá hợp danh Trí Việt;
- Lưu VT; HCTH.
 
GIÁM ĐỐC
   
Tôn Thất Thịnh
 
 
 
 
 
                                                                      

Tải về

Quảng cáo