Về việc tuyển dung lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

26/08/2022 02:39
  UBND TỈNH PHÚ YÊN
   SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
 
   
 
Số:        /TB-SNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       
Phú Yên, ngày      tháng      năm 2022

                                         
THÔNG BÁO
Về việc tuyển dung lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

 
                                                  
          Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đăng ký tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, như sau:
         1. Số lượng, vị trí việc làm, địa điểm làm việc:
         - Số lượng: 01 chỉ tiêu.
         - Vị trí việc làm: Bảo vệ; mã vị trí việc làm 12.3.13
         - Địa điểm làm việc: Văn phòng cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Địa chỉ số 64 Lê Duẩn, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
         2. Điều kiện đăng ký dự tuyển
         2.1. Đối tượng tham gia dự tuyển:
         Những người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển:
         - Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
         - Từ đủ 18 tuổi trở lên;
         - Có đơn đăng ký dự tuyển;
         - Có lý lịch rõ ràng
         - Là nam giới;
         - Đủ sức khỏe để thực hiện công việc.
         - Ưu tiên đối tượng đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đã hoàn thành các lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ.
         2.2. Đối tượng không được đăng ký xét tuyển
         - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
         - Đang bị truy cứu tránh nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào          cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
         3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
         - Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương trong thời hạn 06 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
         - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
         - Đơn xin việc;
         - Bản sao văn bằng, chứng chỉ (có chứng thực);
         - Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có);
         - 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.
         4. Hình thức, nội dung xét tuyển:
         - Hình thức: Xét tuyển.
         - Nội dung: Xét tiêu chuẩn, điều kiện trên hồ sơ của đối tượng dự tuyển và phỏng vấn trực tiếp.
         5. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
         - Thời gian: Từ ngày 26/8/2022 đến hết ngày 05/9/2022 (trong giờ hành chính của ngày làm việc theo quy định)
         - Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Địa chỉ số 64 Lê Duẩn, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
         Ghi chú: Hồ sơ dự tuyển nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và PTNT; hồ sơ không được trả lại nếu không trúng tuyển.
 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến tất cả công dân trong độ tuổi, cá nhân nào có nhu cầu việc làm trên thì đăng ký dự tuyển./.
 
Nơi nhận:                                                    
- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Văn phòng Sở (để niêm yết);
- Báo Phú Yên;
- Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Lưu: VT, TCCB.
 
GIÁM ĐỐC
 
 
 (Đã ký)
 
 
 
 
Nguyễn Trọng Tùng
 

Tải về

Tác giả: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quảng cáo