Về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Bộ phận Một cửa các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

31/10/2022 04:06
UBND TỈNH PHÚ YÊN
  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
 
   
 

Số:        /TB-SNN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Phú Yên, ngày        tháng 10 năm 2022
 
 
THÔNG BÁO
Về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Bộ phận Một cửa
các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh 
   
Triển khai thực hiện Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực của Nông nghiệp và PTNT qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.phuyen.gov.vn hoặc trường hợp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp không thể thực hiện qua Cổng dịch vụ công trực tuyến thì nộp hồ sơ và nhận trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết 03 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Bộ phận Một cửa các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 01/11/2022 thuộc các lĩnh vực như sau:
1. Phê duyệt khai thác động vật rừng thông thường từ rừng tự nhiên (lĩnh vực lâm nghiệp).
2. Cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật (lĩnh vực bảo vệ thực vật).
3. Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón (lĩnh vực bảo vệ thực vật).
Sở Nông Nghiệp và PTNT Phú Yên thông báo để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được biết, phối hợp thực hiện./
 
Nơi nhận:
- UBND Tỉnh (b/c);
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Hội, Hiệp hội, DN tỉnh;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các chi cục trực thuộc Sở;
- Trang thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, VP. 
 
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
Nguyễn Trọng Tùng
         
 
 

Tải về

Quảng cáo