Về việc tuyển dụng công chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023

20/02/2023 09:17
  UBND TỈNH PHÚ YÊN
   SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 16/TB-SNN

 

 
   
 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phú Yên, ngày 17 tháng 02 năm 2023
   

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng công chức
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023

 
                                 
Căn cứ Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023; Thông báo số 11/TB-SNV ngày 16/02/2023 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển dụng và hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023 như sau:
1. Chỉ tiêu, đối tượng, điều kiện tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, hình thức, nội dung tuyển dụng công chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023
Thực hiện theo Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023. Trong đó: Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng công chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023 là 37 chỉ tiêu.
2. Thông báo công khai nội dung Kế hoạch tuyển dụng công chức Sở Nông nghiệp và PTNT nam 2023
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo công khai Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh, Thông báo số 11/TB-SNV ngày 16/02/2023 của Sở Nội vụ và Thông báo này trên Công thông tin điện tử và niêm yết tại trụ sở làm việc, địa chỉ số 64 Lê Duẩn, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên từ ngày 16/02/2023.
3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận và hồ sơ đăng ký dự tuyển
a) Thời gian: Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh trong giờ hành chính, trong thời hạn 30 ngày, từ ngày 16/02/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/03/2023. Trường hợp thí sinh gửi hồ sơ đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính, thì ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu của bưu chính.
b) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 64 Lê Duẩn, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (qua Phòng Tổ chức cán bộ, điện thoại liên hệ: 02573 843 440).
c) Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức
Mỗi thí sinh phải nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính 01 bộ hồ sơ, gồm thành phần như sau:
- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh).
- 03 bì thư, ghi đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận, trường hợp địa chỉ người nhận không phải là người dự tuyển thì phải ghi rõ thêm họ tên của người dự tuyển và vị trí dự tuyển.
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).
- Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang là công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, người làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, cán bộ, công chức cấp xã; sỹ quan và quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân nếu đăng ký dự tuyển phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi người dự tuyển đang công tác có văn bản đồng ý (theo quy định tại điểm 3.1 khoản 3 Mục III Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh).
Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký ở 01 vị trí dự tuyển công chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Mục XVI Phụ lục Danh sách đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023 đính kèm Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh) và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực về nội dung ghi trong Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh đăng ký từ 02 vị trí dự tuyển trở lên hoặc Phiếu đăng ký dự tuyển khai không trung thực thì bị xóa trên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả tuyển dụng.
d) Về tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận, kiểm tra việc phù hợp với vị trí đăng ký tuyển dụng, hướng dẫn người đăng ký dự tuyển hoàn thiện hồ sơ đăng ký theo quy định.
4. Phí dự tuyển
Thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 4 Thông báo số 11/TB-SNV ngày 16/02/2023 của Sở Nội vụ.
Trên đây là Thông báo của Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh, Thông báo số 11/TB-SNV ngày 16/02/2023 của Sở Nội vụ và hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023 để người đăng ký dự tuyển công chức biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (b/c);
- Giám đốc Sở;
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Văn phòng Sở (để đăng lên Công thông tin điện tử của Sở);
- Lưu: VT, TCCB.
 

GIÁM ĐỐC

 
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Nguyễn Trọng Tùng
 Tải file:
Phiếu đăng ký dự tuyển
Thông báo số 16/TB-SNN
Kế hoạch số 38/KH-UBND
Thông báo số 11/TB-SNV

Tải về

Tác giả: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quảng cáo