Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

06/03/2023 03:36
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Số:        /QĐ-UBND
Phú Yên, ngày      tháng     năm 2023
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực
nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của
Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú YênCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

            Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
            Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
            Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;
            Căn cứ Quyết định số 4990/QĐ-BNN-VP ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;
            Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 26/TTr-SNN ngày 03/02/2023.
QUYẾT ĐỊNH:
            Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 15 thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
            Điều 2.
            - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm cập nhật thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tích hợp dữ liệu để công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo đúng quy định (chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành).
            - UBND cấp huyện thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và niêm yết, công khai các thủ tục hành chính này tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của huyện và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị (nếu có).
            Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
            Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
            Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Truyền thông;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
Lê Tấn Hổ
 
 
PHỤ LỤC
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND  ngày     /      /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên)
 
   
 
 

TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Cách thức thực hiện Phí,
lệ phí
Căn cứ pháp lý Ghi chú
I.  LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: 03 TTHC
1 1.003434 Hỗ trợ dự án liên kết 24 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định - Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện
 
Không Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ Thực hiện theo Quyết định số 4660/QĐ-BNN-KTHT ngày 26/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
2 1.003319 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Không Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Thực hiện theo 3656/QĐ-BNN-KTHT ngày 06/9/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
3 1.003281 Bố trí ổn định dân cư trong huyện 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Không
II.  LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP: 03 TTHC
1 1.007919 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) 19 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định  Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.
 
Không Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT Thực hiện theo Quyết định số 4751/QĐ-BNN-TCLN ngày 11/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
2 1.000037 Xác nhận bảng kê lâm sản 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Không Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Thực hiện theo Quyết định số 4868/QĐ-BNN-TCLN ngày 10/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
3 3.000175 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu 04 ngày làm việc; trường hợp có thông tin vi phạm: 06 ngày làm việc. Không Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ Thực hiện theo Quyết định số 4044/QĐ-BNN-TCLN ngày 14/10/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
III. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP: 01 TTHC
1 1.003605 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông (cấp huyện) 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện Không
 
Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ. Thực hiện  theo Quyết định số 2519/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/6/2018 của Bộ NN và PTNT
IV.  LĨNH VỰC THỦY LỢI: 05 TTHC
1 2.001627 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh phân cấp Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện
 
Không - Luật Thủy lợi năm 2017.
- Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/201của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Thực hiện theo Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
2 1.003471 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện Không - Luật Thủy lợi năm 2017.
- Nghị định số 114/2018/NĐ- CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ.
Thực hiện theo Quyết định số 4638/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
3 1.003459 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Không
4 1.003456 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Không
5 1.003347 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Không
V.  LĨNH VỰCTHỦY SẢN: 03 TTHC
1 1.003956 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) - Công khai phương án: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
- Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần), ban hành quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng: 60 ngày
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện Không - Luật Thủy sản năm 2017;
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ
Thực hiện theo Quyết định số 1154/QĐ-BNN-TCTS ngày 05/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
2 1.004498 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) - Đối với trường hợp thay đổi tên tổ chức cộng đồng, người đại diện tổ chức cộng đồng, Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng: trong thời hạn 07 ngày làm việc;
- Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung vị trí, ranh giới khu vực địa lý được giao; phạm vi quyền được giao; phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản:
+ Công khai phương án: 03 ngày làm việc.
+ Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần), ban hành quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng: 60 ngày.
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện Không - Luật Thủy sản năm 2017;
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ
Thực hiện theo Quyết định số 1154/QĐ-BNN-TCTS ngày 05/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
3 1.004478 Công bố mở cảng cá loại 3 - Cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ, tổ chức khảo sát thực tế tại cảng cá, quyết định công bố mở cảng cá: 06 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
- Thông báo Quyết định công bố mở cảng cá trên các phương tiện thông tin đại chúng: 02 ngày kể từ ngày được ban hành.
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện Không - Luật Thủy sản năm 2017;
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ
Thực hiện theo Quyết định số 1154/QĐ-BNN-TCTS ngày 05/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
 
 

Tải về

Tác giả: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên
Quảng cáo