Kết quả kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023 và thời gian hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

10/07/2023 02:50
UBND TỈNH PHÚ YÊN
HĐ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC
TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2023
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 Số:  52 /TB-HĐTDCC
Phú Yên, ngày  05  tháng  7  năm 2023
                                                                                               
 
THÔNG BÁO
Kết quả kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023
và thời gian hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

           
         
Căn cứ Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt kết quả kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023.
Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023 thông báo kết quả kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023 và thời gian hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, như sau:
I. Kết quả kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023:
1. Kết quả kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023 được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt tại Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ: http://sonoivu.phuyen.gov.vn/ và cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Phú Yên: https://www.phuyen.gov.vn/.
2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm thông báo cho thí sinh trúng tuyển biết kết quả để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.
II. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng:
1. Hồ sơ tuyển dụng:
- Bản sao văn bằng chuyên môn theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có), có công chứng.
- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Trường hợp người trúng tuyển được miễn phần thi ngoại ngữ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì phải nộp văn bằng, chứng chỉ minh chứng về việc được miễn thi ngoại ngữ.
- Trường hợp người trúng tuyển, trước đây đã làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo và theo đúng vị trí việc làm cần tuyển (nếu có) thì phải nộp hồ sơ minh chứng để kiểm tra, thẩm định xếp lương, gồm:
+ Bản ghi tóm tắt quá trình đóng bảo hiểm xã hội (có xác nhận của BHXH).
+ Hợp đồng, bản phân công nhiệm vụ hoặc xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng lao động về thời gian, nội dung công việc được phân công trong thời gian hợp đồng lao động.
2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:
 Thí sinh có kết quả trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định và nộp trực tiếp tại cơ quan, đơn vị đã đăng ký dự tuyển. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 06/7/2023 đến hết ngày 04/8/2023 (trong giờ hành chính).
3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có người dự tuyển có kết quả trúng tuyển thực hiện các nội dung sau:
- Tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng theo khoản 1 Mục II Công văn này; kiểm tra, đối chiếu tính trung thực giữa phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ, văn bằng chứng chỉ của người trúng tuyển.
- Tổng hợp, lập danh sách hoàn thiện hồ sơ của người trúng tuyển và có văn bản đề nghị thực hiện chế độ tập sự hoặc không thực hiện chế độ tập sự; đề nghị việc xếp ngạch, bậc lương đối với người trúng tuyển (theo biểu số 1, 2 đính kèm) gửi về Sở Nội vụ trước ngày 09/8/2023 để xem xét, ban hành quyết định tuyển dụng theo quy định.
Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023 thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân người trúng tuyển biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Thành viên HĐTD;
- Ban Giám sát;
- Cổng TTĐT UBND tỉnh;
- Trang TTĐT SNV;
- Lưu VT, HĐTDCC.                
TM. HĐ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
Trương Ngọc Tuấn
QĐ 
TB_52

Tải về

Tác giả: Giám đốc Sở Nội vụ
Quảng cáo