Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thuỷ lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

21/09/2023 03:11
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

 Số: 1261/QĐ-UBND 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Yên, ngày 20 tháng 9 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thuỷ lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 3216/QĐ-BNN-TL ngày 07/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số          156/TTr-SNN ngày  28/8/2023.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết 12 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thuỷ lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT (chi tiết tại Danh mục kèm theo).
Điều 2. Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm Cập nhật và công khai thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tích hợp dữ liệu để công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định (chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành); niêm yết, công khai các thủ tục hành chính này tại đơn vị và trên Trang thông tin điện tử của Sở; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, theo đúng quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
Nơi nhận:                      
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Trung tâm Truyền thông;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Lê Tấn Hổ
 

 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THUỶ LỢI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày        /9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên)
TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính
được sửa đổi, bổ sung
Tên thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung Thời hạn giải quyết Cách thức thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú
LĨNH VỰC THỦY LỢI
1 1.004427 Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của
UBND tỉnh
25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn.
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
Không - Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;
- Điều 13, 17, 21 Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ;
- Khoản 8, 9 Điều 1 Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 của Chính phủ.
Thực hiện theo Quyết định số 3216/QĐ-BNN-TL ngày 07/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
2 2.001796 Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi đối với hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn.
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
Không - Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;
- Điều 13, 17, 21 Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ;
- Khoản 9, Điều 1 Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 của Chính phủ.
Thực hiện theo Quyết định số 3216/QĐ-BNN-TL ngày 07/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
3 2.001795
 
Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Không
4 2.001793 Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ của UBND tỉnh Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi của UBND tỉnh 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn.
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
Không - Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;
- Điều 13, 21 Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ;
- Khoản 8, 9, Điều 1 Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 của Chính phủ.
Thực hiện theo Quyết định số 3216/QĐ-BNN-TL ngày 07/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
5 1.004385 Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn.
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
Không - Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;
- Điều 13, 17, 21 Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ;
- Khoản 8, 9, Điều 1 Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 của Chính phủ.
Thực hiện theo Quyết định số 3216/QĐ-BNN-TL ngày 07/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
6 2.001791 Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Không
7 1.003880 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: Du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi đối với hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn.
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
Không - Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;
- Khoản 1, 2, Điều 29, Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ;
- Khoản 10, điểm c, khoản 11, Điều 1 Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 của Chính phủ.
Thực hiện theo Quyết định số 3216/QĐ-BNN-TL ngày 07/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
8 1.003870 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: Nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi: Nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn.
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
Không - Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;
- Điều 13, 17, khoản 1, 2, Điều 29, Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ;
- Khoản 10, 11, Điều 1 Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 của Chính phủ.
Thực hiện theo Quyết định số 3216/QĐ-BNN-TL ngày 07/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
9 2.001426 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn.
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
Không Thực hiện theo Quyết định số 3216/QĐ-BNN-TL ngày 07/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
10 2.001401 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn.
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
Không - Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;
- Điều 13, 17, khoản 1, 2, Điều 29, Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ;
- Khoản 10, 11, Điều 1 Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 của Chính phủ.
Thực hiện theo Quyết định số 3216/QĐ-BNN-TL ngày 07/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
11 1.003921 Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn.
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
Không - Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;
- Điều 17, Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ;
- Khoản 8, 12, Điều 1 Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 của Chính phủ.
Thực hiện theo Quyết định số 3216/QĐ-BNN-TL ngày 07/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
12 1.003893 Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn.
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
Không - Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;
- Điều 17, Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ;
- Khoản 8, 12, Điều 1 Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 của Chính phủ.
Thực hiện theo Quyết định số 3216/QĐ-BNN-TL ngày 07/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THUỶ LỢI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày        /9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên)
1. Thủ tục: Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh:
- Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
- Quy trình nội bộ:
Thứ tự
công việc
Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý
công việc
Thời gian thực hiện
Bước 1 - Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;
- Quét (scan) hồ sơ và chuyển hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và hồ sơ giấy cho Sở Nông nghiệp và PTNT.
Công chức của Sở Nông nghiệp và PTNT được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ½ ngày làm việc
Bước 2 - Nhận hồ sơ và giải quyết;
 - Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết.
- Chuyên viên và Lãnh đạo phòng chuyên môn Chi cục Thủy lợi.
 - Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi
19 ngày làm việc
Bước 3 Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình UBND tỉnh ký phê duyệt kết quả. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT 2 ngày làm việc
Bước 4 Ký phê duyệt kết quả TTHC Lãnh đạo UBND tỉnh 2 ngày làm việc
Bước 5 Làm thủ tục phát hành văn bản, chuyển kết quả đến Sở Nông nghiệp và PTNT Văn thư Văn phòng UBND tỉnh ½ ngày làm việc
Bước 6 Chuyển kết quả từ Sở Nông nghiệp và PTNT đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Văn thư Sở Nông nghiệp và PTNT ½ ngày làm việc
Bước 7 - Xác nhận trên Cổng dịch vụ công trực tuyến;
- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức
Công chức của Sở Nông nghiệp và PTNT được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ½ ngày làm việc
Tổng thời gian giải quyết 25 ngày làm việc
2. Thủ tục: Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi đối với hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh:
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
- Quy trình nội bộ:
Thứ tự
công việc
Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý
công việc
Thời gian
thực hiện
Bước 1 - Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;
- Quét (scan) hồ sơ và chuyển hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và hồ sơ giấy cho Sở Nông nghiệp và PTNT.
Công chức của Sở Nông nghiệp và PTNT được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ½ ngày làm việc
Bước 2 - Nhận hồ sơ và giải quyết;
 - Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết.
- Chuyên viên và Lãnh đạo phòng chuyên môn Chi cục Thủy lợi.
 - Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi
10 ngày làm việc
Bước 3 Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình UBND tỉnh ký phê duyệt kết quả. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT 1,5 ngày làm việc
Bước 4 Ký phê duyệt kết quả TTHC Lãnh đạo UBND tỉnh 1,5 ngày làm việc
Bước 5 Làm thủ tục phát hành văn bản, chuyển kết quả đến Sở Nông nghiệp và PTNT Văn thư Văn phòng UBND tỉnh ½ ngày làm việc
Bước 6 Chuyển kết quả từ Sở Nông nghiệp và PTNT đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Văn thư Sở Nông nghiệp và PTNT ½ ngày làm việc
Bước 7 - Xác nhận trên Cổng dịch vụ công trực tuyến;
- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức
Công chức của Sở Nông nghiệp và PTNT được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ½ ngày làm việc
Tổng thời gian giải quyết 15 ngày làm việc
 

3. Thủ tục: Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh:
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
- Quy trình nội bộ:
Thứ tự
công việc
Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý
công việc
Thời gian
thực hiện
Bước 1 - Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;
- Quét (scan) hồ sơ và chuyển hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và hồ sơ giấy cho Sở Nông nghiệp và PTNT.
Công chức của Sở Nông nghiệp và PTNT được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ½ ngày làm việc
Bước 2 - Nhận hồ sơ và giải quyết;
 - Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết.
- Chuyên viên và Lãnh đạo phòng chuyên môn Chi cục Thủy lợi.
 - Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi
10 ngày làm việc
Bước 3 Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình UBND tỉnh ký phê duyệt kết quả. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT 02 ngày làm việc
Bước 4 Ký phê duyệt kết quả TTHC Lãnh đạo UBND tỉnh 01 ngày làm việc
Bước 5 Làm thủ tục phát hành văn bản, chuyển kết quả đến Sở Nông nghiệp và PTNT Văn thư Văn phòng UBND tỉnh ½ ngày làm việc
Bước 6 Chuyển kết quả từ Sở Nông nghiệp và PTNT đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Văn thư Sở Nông nghiệp và PTNT ½ ngày làm việc
Bước 7 - Xác nhận trên Cổng dịch vụ công trực tuyến;
- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức
Công chức của Sở Nông nghiệp và PTNT được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ½ ngày làm việc
Tổng thời gian giải quyết 15 ngày làm việc
 

4. Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi của UBND tỉnh:
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
- Quy trình nội bộ:
Thứ tự
công việc
Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý
công việc
Thời gian
thực hiện
Bước 1 - Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;
- Quét (scan) hồ sơ và chuyển hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và hồ sơ giấy cho Sở Nông nghiệp và PTNT.
Công chức của Sở Nông nghiệp và PTNT được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ½ ngày làm việc
Bước 2 - Nhận hồ sơ và giải quyết;
- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết.
- Chuyên viên và Lãnh đạo phòng chuyên môn Chi cục Thủy lợi.
- Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi
2,5 ngày làm việc
Bước 3 Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình UBND tỉnh ký phê duyệt kết quả. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT 2 ngày làm việc
Bước 4 Ký phê duyệt kết quả TTHC Lãnh đạo UBND tỉnh ½ ngày làm việc
Bước 5 Làm thủ tục phát hành văn bản, chuyển kết quả đến Sở Nông nghiệp và PTNT Văn thư Văn phòng UBND tỉnh ½ ngày làm việc
Bước 6 Chuyển kết quả từ Sở Nông nghiệp và PTNT đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Văn thư Sở Nông nghiệp và PTNT ½ ngày làm việc
Bước 7 - Xác nhận trên Cổng dịch vụ công trực tuyến;
- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức
Công chức của Sở Nông nghiệp và PTNT được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ½ ngày làm việc
Tổng thời gian giải quyết 07 ngày làm việc
 

5. Thủ tục: Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh:
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
- Quy trình nội bộ:
Thứ tự
công việc
Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý
công việc
Thời gian thực hiện
Bước 1 - Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;
- Quét (scan) hồ sơ và chuyển hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và hồ sơ giấy cho Sở Nông nghiệp và PTNT.
Công chức của Sở Nông nghiệp và PTNT được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ½ ngày làm việc
Bước 2 - Nhận hồ sơ và giải quyết;
- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết.
- Chuyên viên và Lãnh đạo phòng chuyên môn Chi cục Thủy lợi.
- Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi
4,5 ngày làm việc
Bước 3 Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình UBND tỉnh ký phê duyệt kết quả. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT 02 ngày làm việc
Bước 4 Ký phê duyệt kết quả TTHC Lãnh đạo UBND tỉnh 1 ngày làm việc
Bước 5 Làm thủ tục phát hành văn bản, chuyển kết quả đến Sở Nông nghiệp và PTNT Văn thư Văn phòng UBND tỉnh 1 ngày làm việc
Bước 6 Chuyển kết quả từ Sở Nông nghiệp và PTNT đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Văn thư Sở Nông nghiệp và PTNT ½ ngày làm việc
Bước 7 - Xác nhận trên Cổng dịch vụ công trực tuyến;
- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức
Công chức của Sở Nông nghiệp và PTNT được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ½ ngày làm việc
Tổng thời gian giải quyết 10 ngày làm việc
6. Thủ tục: Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh:
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
- Quy trình nội bộ:
Thứ tự
công việc
Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý
công việc
Thời gian
thực hiện
Bước 1 - Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;
- Quét (scan) hồ sơ và chuyển hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và hồ sơ giấy cho Sở Nông nghiệp và PTNT.
Công chức của Sở Nông nghiệp và PTNT được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ½ ngày làm việc
Bước 2 - Nhận hồ sơ và giải quyết;
 - Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết.
- Chuyên viên và Lãnh đạo phòng chuyên môn Chi cục Thủy lợi.
 - Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi
10 ngày làm việc
Bước 3 Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình UBND tỉnh ký phê duyệt kết quả. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT 02 ngày làm việc
Bước 4 Ký phê duyệt kết quả TTHC Lãnh đạo UBND tỉnh 01 ngày làm việc
Bước 5 Làm thủ tục phát hành văn bản, chuyển kết quả đến Sở Nông nghiệp và PTNT Văn thư Văn phòng UBND tỉnh ½ ngày làm việc
Bước 6 Chuyển kết quả từ Sở Nông nghiệp và PTNT đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Văn thư Sở Nông nghiệp và PTNT ½ ngày làm việc
Bước 7 - Xác nhận trên Cổng dịch vụ công trực tuyến;
- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức
Công chức của Sở Nông nghiệp và PTNT được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ½ ngày làm việc
Tổng thời gian giải quyết 15 ngày làm việc
 
 
7. Thủ tục: Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi đối với hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh:
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
- Quy trình nội bộ:
Thứ tự
công việc
Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý
công việc
Thời gian
thực hiện
Bước 1 - Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;
- Quét (scan) hồ sơ và chuyển hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và hồ sơ giấy cho Sở Nông nghiệp và PTNT.
Công chức của Sở Nông nghiệp và PTNT được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ½ ngày làm việc
Bước 2 - Nhận hồ sơ và giải quyết;
 - Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết.
- Chuyên viên và Lãnh đạo phòng chuyên môn Chi cục Thủy lợi.
 - Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi
6 ngày làm việc
Bước 3 Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình UBND tỉnh ký phê duyệt kết quả. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT 1 ngày làm việc
Bước 4 Ký phê duyệt kết quả TTHC Lãnh đạo UBND tỉnh 1 ngày làm việc
Bước 5 Làm thủ tục phát hành văn bản, chuyển kết quả đến Sở Nông nghiệp và PTNT Văn thư Văn phòng UBND tỉnh ½ ngày làm việc
Bước 6 Chuyển kết quả từ Sở Nông nghiệp và PTNT đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Văn thư Sở Nông nghiệp và PTNT ½ ngày làm việc
Bước 7 - Xác nhận trên Cổng dịch vụ công trực tuyến;
- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức
Công chức của Sở Nông nghiệp và PTNT được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ½ ngày làm việc
Tổng thời gian giải quyết 10 ngày làm việc
 

8. Thủ tục: Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi: Nuôi trồng thủy sản; nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh:
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
- Quy trình nội bộ:               
Thứ tự
công việc
Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý
công việc
Thời gian
thực hiện
Bước 1 - Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;
- Quét (scan) hồ sơ và chuyển hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và hồ sơ giấy cho Sở Nông nghiệp và PTNT.
Công chức của Sở Nông nghiệp và PTNT được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ½ ngày làm việc
Bước 2 - Nhận hồ sơ và giải quyết;
 - Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết.
- Chuyên viên và Lãnh đạo phòng chuyên môn Chi cục Thủy lợi.
 - Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi
6 ngày làm việc
Bước 3 Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình UBND tỉnh ký phê duyệt kết quả. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT 1 ngày làm việc
Bước 4 Ký phê duyệt kết quả TTHC Lãnh đạo UBND tỉnh 1 ngày làm việc
Bước 5 Làm thủ tục phát hành văn bản, chuyển kết quả đến Sở Nông nghiệp và PTNT Văn thư Văn phòng UBND tỉnh ½ ngày làm việc
Bước 6 Chuyển kết quả từ Sở Nông nghiệp và PTNT đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Văn thư Sở Nông nghiệp và PTNT ½ ngày làm việc
Bước 7 - Xác nhận trên Cổng dịch vụ công trực tuyến;
- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức
Công chức của Sở Nông nghiệp và PTNT được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ½ ngày làm việc
Tổng thời gian giải quyết 10 ngày làm việc
 

9. Thủ tục: Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh:
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
- Quy trình nội bộ:
Thứ tự
công việc
Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý
công việc
Thời gian
thực hiện
Bước 1 - Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;
- Quét (scan) hồ sơ và chuyển hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và hồ sơ giấy cho Sở Nông nghiệp và PTNT.
Công chức của Sở Nông nghiệp và PTNT được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ½ ngày làm việc
Bước 2 - Nhận hồ sơ và giải quyết;
 - Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết.
- Chuyên viên và Lãnh đạo phòng chuyên môn Chi cục Thủy lợi.
 - Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi
10 ngày làm việc
Bước 3 Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình UBND tỉnh ký phê duyệt kết quả. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT 2 ngày làm việc
Bước 4 Ký phê duyệt kết quả TTHC Lãnh đạo UBND tỉnh 1 ngày làm việc
Bước 5 Làm thủ tục phát hành văn bản, chuyển kết quả đến Sở Nông nghiệp và PTNT Văn thư Văn phòng UBND tỉnh ½ ngày làm việc
Bước 6 Chuyển kết quả từ Sở Nông nghiệp và PTNT đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Văn thư Sở Nông nghiệp và PTNT ½ ngày làm việc
Bước 7 - Xác nhận trên Cổng dịch vụ công trực tuyến;
- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức
Công chức của Sở Nông nghiệp và PTNT được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ½ ngày làm việc
Tổng thời gian giải quyết 15 ngày làm việc
10. Thủ tục: Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh:
- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
- Quy trình nội bộ:
Thứ tự
công việc
Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý
công việc
Thời gian
thực hiện
Bước 1 - Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;
- Quét (scan) hồ sơ và chuyển hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và hồ sơ giấy cho Sở Nông nghiệp và PTNT.
Công chức của Sở Nông nghiệp và PTNT được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ½ ngày làm việc
Bước 2 - Nhận hồ sơ và giải quyết;
- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết.
- Chuyên viên và Lãnh đạo phòng chuyên môn Chi cục Thủy lợi.
 - Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi
2,5 ngày làm việc
Bước 3 Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình UBND tỉnh ký phê duyệt kết quả. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT 01 ngày làm việc
Bước 4 Ký phê duyệt kết quả TTHC Lãnh đạo UBND tỉnh ¼  ngày làm việc
Bước 5 Làm thủ tục phát hành văn bản, chuyển kết quả đến Sở Nông nghiệp và PTNT Văn thư Văn phòng UBND tỉnh ¼ ngày làm việc
Bước 6 Chuyển kết quả từ Sở Nông nghiệp và PTNT đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Văn thư Sở Nông nghiệp và PTNT ¼ ngày làm việc
Bước 7 - Xác nhận trên Cổng dịch vụ công trực tuyến;
- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức
Công chức của Sở Nông nghiệp và PTNT được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ¼ ngày làm việc
Tổng thời gian giải quyết 05 ngày làm việc
 

11. Thủ tục: Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi  trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh:
- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
- Quy trình nội bộ:
Thứ tự
công việc
Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý
công việc
Thời gian
thực hiện
Bước 1 - Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;
- Quét (scan) hồ sơ và chuyển hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và hồ sơ giấy cho Sở Nông nghiệp và PTNT.
Công chức của Sở Nông nghiệp và PTNT được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ½ ngày làm việc
Bước 2 - Nhận hồ sơ và giải quyết;
- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết.
- Chuyên viên và Lãnh đạo phòng chuyên môn Chi cục Thủy lợi.
- Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi
01 ngày làm việc
Bước 3 Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình UBND tỉnh ký phê duyệt kết quả. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT ½ ngày làm việc
Bước 4 Ký phê duyệt kết quả TTHC Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên ¼ ngày làm việc
Bước 5 Làm thủ tục phát hành văn bản, chuyển kết quả đến Sở Nông nghiệp và PTNT Văn thư Văn phòng UBND tỉnh ¼ ngày làm việc
Bước 6 Chuyển kết quả từ Sở Nông nghiệp và PTNT đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Văn thư Sở Nông nghiệp và PTNT ¼ ngày làm việc
Bước 7 - Xác nhận trên Cổng dịch vụ công trực tuyến;
- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức
Công chức của Sở Nông nghiệp và PTNT được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ¼ ngày làm việc
Tổng thời gian giải quyết 03 ngày làm việc
 

12. Thủ tục: Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh:
- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
- Quy trình nội bộ:
Thứ tự
công việc
Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý
công việc
Thời gian
thực hiện
Bước 1 - Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;
- Quét (scan) hồ sơ và chuyển hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và hồ sơ giấy cho Sở Nông nghiệp và PTNT.
Công chức của Sở Nông nghiệp và PTNT được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ½ ngày làm việc
Bước 2 - Nhận hồ sơ và giải quyết;
- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết.
- Chuyên viên và Lãnh đạo phòng chuyên môn Chi cục Thủy lợi.
- Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi
01 ngày làm việc
Bước 3 Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình UBND tỉnh ký phê duyệt kết quả. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT ½ ngày làm việc
Bước 4 Ký phê duyệt kết quả TTHC Lãnh đạo UBND tỉnh ¼ ngày làm việc
Bước 5 Làm thủ tục phát hành văn bản, chuyển kết quả đến Sở Nông nghiệp và PTNT Văn thư Văn phòng UBND tỉnh ¼ ngày làm việc
Bước 6 Chuyển kết quả từ Sở Nông nghiệp và PTNT đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Văn thư Sở Nông nghiệp và PTNT ¼ ngày làm việc
Bước 7 - Xác nhận trên Cổng dịch vụ công trực tuyến;
- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức
Công chức của Sở Nông nghiệp và PTNT được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ¼ ngày làm việc
Tổng thời gian giải quyết 03 ngày làm việc
 
File Word 
File PDF


Tải về

Tác giả: Pho Chủ tịch UBND tỉnh
Quảng cáo