Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt và Đề án thí điểm mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn và phát triển sản phẩm OCOP trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2023-2026

22/09/2023 10:22
          Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025;
           Căn cứ Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
           Căn cứ Quyết định số 3806/QĐ-BNNPTNT ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững;
            Căn cứ Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy về đầu tư phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025;
          Căn cứ Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 25/8/2022 của UBND tỉnh Phú Yên triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên;
           Căn cứ Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh Phú Yên triển khai thực hiện Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh.
           Nhằm triển khai thí điểm mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn tỉnh Phú Yên theo điểm đ khoản 4 Điều 1 Quyết định số 922/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 2 phủ “Xây dựng và triển khai các mô hình thí điểm về phát triển du lịch nông thôn theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững …”; Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án thí điểm mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn và phát triển sản phẩm OCOP trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2023-2026 (viết tắt là dự thảo Đề án).
          Để hoàn chỉnh dự thảo Đề án, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND MTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên, các sở, ngành và UBND cấp huyện tham gia góp ý đối với dự thảo Đề án. Văn bản góp ý xin gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT, trước ngày 20/9/2023.
             Rất mong các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp, thực hiện./.
 * Đính kèm: (1) Dự thảo Quyết định phê duyệt và Đề án thí điểm mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn và phát triển sản phẩm OCOP trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2023-2026    
                     (2) Phụ lục kèm theo DỰ thảo

Tải về

Tác giả: Chi cục Phát triển nông thôn
Quảng cáo