V/v triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên đợt 02 năm 2023

09/11/2023 02:06
UBND TỈNH PHÚ YÊN
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
CÔNG CHỨC TỈNH PHÚ YÊN ĐỢT 02 NĂM 2023
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 21 /TB-HĐTDCC Phú Yên, ngày 08 tháng 11 năm 2023
THÔNG BÁO
V/v triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 1
kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên  đợt 02 năm 2023
 
   
 

                       Kính gửi:
                                        - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
                                        - Huyện ủy, thị ủy, thành ủy;
                                        - UBND các huyện, thị xã, thành phố;
                                        - Thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển công chức.


             Căn cứ Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 18/8/2023 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên đợt 02 năm 2023;
            Căn cứ Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách thí sinh đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên đợt 02 năm 2023 (Khối Nhà nước);
            Căn cứ Quyết định số 1086-QĐ/TU ngày 30/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn để dự tuyển công chức các cơ quan Đảng, Đoàn thể, kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên đợt 02 năm 2023.
            Ngày 30/10/2023, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên đợt 02 năm 2023 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức tỉnh Phú Yên đợt 02 năm 2023 và dự kiến thời gian tổ chức thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên đợt 02 năm 2023 (trong đó có nội dung về việc thu phí tuyển dụng: mức thu, hình thức và thời gian thu phí).
            Đến nay, sau khi hết thời gian quy định nộp phí dự tuyển và căn cứ chứng từ sao kê của Ngân hàng cung cấp (từ ngày 30/10/2023 đến hết ngày 06/11/2023), Hội đồng thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên  đợt 02 năm 2023, như sau:
            1. Về thời gian, địa điểm
            a) Tổ chức khai mạc:
            - Thời gian: Vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 13/11/2023.
            - Địa điểm: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (Khu B), số 195 Hà Huy Tập, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.
            b) Tổ chức thi Vòng 1:
            - Thời gian:
            + Buổi sáng: Bắt đầu từ 6 giờ 30 phút; buổi chiều: bắt đầu từ 13 giờ 00 phút.
            + Ngày 14-15/11/2023: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn Kiến thức chung.
            + Ngày 16-17/11/2023: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn Tiếng Anh.
            - Địa điểm thi: Tại phòng máy vi tính, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (Khu B), số 195 Hà Huy Tập, xã Bình Kiến, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.
            2. Một số nội dung khác
            - Đề nghị thí sinh nghiên cứu kỹ hướng dẫn sử dụng phần mềm thi trắc nghiệm trên máy tính (đính kèm) để thực hiện thuận lợi các thao tác vào ngày thi.
            - Thí sinh dự thi có mặt tại địa điểm thi đúng giờ; mang theo một trong các giấy tờ: Căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe (rõ ảnh) để làm thủ tục trước khi vào phòng thi.
            - Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên đợt 02 năm 2023 thường xuyên truy cập trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ https://sonoivu.phuyen.gov.vn/ để theo dõi, cập nhật các thông báo liên quan đến công tác tổ chức thi tuyển công chức.
            - Trường hợp có thay đổi về thông tin đề nghị thí sinh gửi văn bản đính chính về Hội đồng thi (qua phòng Tổ chức công chức viên chức, Sở Nội vụ) chậm nhất đến 17 giờ 00 phút ngày 10/11/2023 để Hội đồng tổng hợp, xem xét, điều chỉnh theo quy định (trong giờ hành chính). Quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị thí sinh phản ánh về Hội đồng (ông Trần Hồng Quang, thành viên Tổ Thư ký giúp việc của Hội đồng, theo số điện thoại: 0973635494).
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng thông báo này lên cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương để người đăng ký dự tuyển được biết.
Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên đợt 02 năm 2023 thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương và thí sinh được biết, thực hiện./.

Tải Thông báo!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Chủ tịch Hội đồng TDCC (b/c);
- Thành viên Hội đồng TDCC;
- Ban Giám sát;
- Phòng PA03, Công an tỉnh;
- Lưu: Hs HĐTDCC.
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
 
 
 
 (Đã ký)
 
GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ
Trương Ngọc Tuấn

Tải về

Tác giả: Phó chủ tịch Hội đồng tuyển dụng
Quảng cáo