Phổ biến và tuyên truyền về Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tỉnh Phú Yên

20/11/2023 03:41
         Nhằm giúp các địa phương triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp (Tiểu dự án 1 – Dự án 3) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên có hiệu quả; Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan biên soạn cuốn “Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tỉnh Phú Yên” (sau đây gọi tắt là Sổ tay).
         Cuốn Sổ tay này được biên soạn và hệ thống hóa cách thức tổ chức thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp dựa trên Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ, Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ, Thông tư số 04/2022/TTBNNPTNT ngày 11/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội, Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính; Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh Phú Yên; Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 18/10/2023 của HĐND tỉnh Phú Yên; Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 của UBND tỉnh Phú Yên và các văn bản có liên quan khác.

         Để việc tuyên truyền, khai thác, sử dụng cuốn Sổ tay được thiết thực, hiệu quả, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND cấp huyện, UBND cấp xã đăng tải cuốn Sổ tay lên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương và có các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, địa phương để bảo đảm đội ngũ cán bộ và Nhân dân được tiếp cận với tài liệu nêu trên.
          Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp quan tâm chỉ đạo thực hiện./.
* Đính kèm: Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tỉnh Phú Yên.

Tải về

Tác giả: Chi cục Phát triển nông thôn
Quảng cáo