Phổ biến và tuyên truyền về Tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên

30/11/2023 05:43
           Nhằm giúp các địa phương triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên có hiệu quả; Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì biên soạn cuốn “Tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên” (sau đây gọi tắt là Tài liệu hướng dẫn).
            Để việc tuyên truyền, khai thác, sử dụng cuốn Tài liệu hướng dẫn được thiết thực, hiệu quả, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND cấp huyện, UBND cấp xã đăng tải cuốn Tài liệu hướng dẫn lên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương và có các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, địa phương để bảo đảm đội ngũ cán bộ và Nhân dân được tiếp cận với tài liệu nêu trên.
             Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp quan tâm chỉ đạo thực hiện./.
Ghi chú: Tài liệu 
hướng dẫn này thay thế sổ tay hướng dẫn thực hiện CHương trình mỗi xã một sản phẩm ban hành năm 2022.
Đính kèm: Tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình OCOP 
 

Tải về

Tác giả: Chi cục Phát triển nông thôn
Quảng cáo