THÔNG BÁO Về công bố số điện thoại đường dây nóng thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

17/01/2024 08:51

UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:   08 /TB-SNN Phú Yên, ngày 15    tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO
Về công bố số điện thoại đường dây nóng thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

         Thực hiện Công văn số 113/UBND-NC ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh Phú Yên về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh, như sau:
        1. Ông Nguyễn Trọng Tùng – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT:
        - Số điện thoại di động:               0905122908
        - Số điện thoại cố định:                0257.3556548
        2. Ông Nguyễn Lực – Phó Chánh Thanh tra Sở:
        - Số điện thoại di động:               0914433097
        - Số điện thoại cố định:                0257.3841244
        3. Ông Nguyễn Thanh Hiếu – Phó Chánh Văn phòng Sở:
        - Số điện thoại di động:               0935294979
        - Số điện thoại cố định:                0257.3818768
        Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng thông báo cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh biết, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Báo Phú Yên;
- Đài PTTH tỉnh Phú Yên;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc;
- Các Phòng CM,NV thuộc Sở;
- Trang thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, VP.
GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
                         
 
Nguyễn Trọng Tùng

Tải về

Tác giả: Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
Quảng cáo