Công tác quản lý chất lượng gống cây trồng lâm nghiệp

19/04/2024 09:20
Tăng cường công tác quản lý chất lượng gống cây trồng lâm nghiệp năm 2024Tải về

Tác giả: Văn Giàu-Chi cục Kiểm lâm, trích dẫn https://kiemlam.phuyen.gov.vn , Nguồn: https://kiemlam.phuyen.gov.vn/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh-73/cong-van-v-v-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-su-dung-dat-rung-cua-cac-ban-quan-ly-rung-1079.html
Quảng cáo