Công bố công khai Quy trình vận hành hồ chứa nước Đồng Tròn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

01/06/2024 06:36
Thực hiện quy định tại điểm a khoản 10 Điều 12 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố công khai Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 20/5/2024 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Đồng Tròn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Tải về

Tác giả: Chi cục Thủy lợi
Quảng cáo