Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 năm 2024

19/06/2024 09:03
BÁO CÁO
Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 năm 2024

1. Về Nuôi trồng Thủy sản:
Trong tháng, diện tích thả nuôi thủy sản các loại đạt 344 ha tăng 0,9% so cùng kỳ năm trước, trong đó: tôm các loại 338 ha (tôm sú 18 ha, tôm thẻ 320 ha) tăng 0,9%, cá các loại 6 ha bằng cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm diện tích thả nuôi 2.145 ha tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước (trong đó cá các loại 179 ha tăng 1,1%, tôm sú khoảng 240 ha tăng 0,8%, tôm thẻ chân trắng khoảng 1.500 ha tăng 1,7%, thủy sản khác 226 ha bằng cùng kỳ).
Sản lượng tôm Post sản xuất trong tháng đạt 360 triệu Post (tôm sú 80 triệu con, tôm thẻ 280 triệu con) tăng 2%, tính chung 6 tháng sản xuất được 750 triệu Post (tôm thẻ 620 triệu con, tôm sú 130 triệu con) tăng 4,2% so cùng kỳ năm trước.
Sản lượng thu hoạch trong tháng 6/2024 ước đạt 3.218 tấn tăng 5,9% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá các loại 431 tấn tăng 6,8 %; tôm các loại 2.604 tấn (tôm sú 114 tấn, tôm thẻ 1.690 tấn, tôm hùm 800 tấn) tăng 6,2%; thủy sản các loại 183 tấn bằng 99,8% so cùng kỳ năm trước. Lũy kế 06 tháng đầu năm ước đạt khoảng 8.120 tấn tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá các loại 875 tấn tăng 4,5%, tôm các loại 6.880 tấn (tôm sú 130 tấn tăng 4,8%, tôm thẻ chân trắng 5.300 tấn tăng 6,4%, tôm hùm 1.450 tấn tăng 4,8%), thủy sản khác 365 tấn tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng số lồng, bè NTTS đến tháng 6/2024: 186.036 lồng tăng 208,7% so với cùng kỳ, trong đó huyện Tuy An 12.924 lồng tăng 6,1% (tôm hùm ương 10.371 lồng, tôm hùm thịt 86 lồng, cá biển 2.422 lồng, thủy sản khác 45 lồng); thị xã Đông Hòa 38.500 lồng tăng 228,5 % (tôm hùm thịt 36.761 lồng, cá biển 1.739 lồng); thị xã Sông Cầu 134.612 lồng (tôm hùm ương là 395 lồng, tôm hùm thịt là 129.321 lồng, cá biển 4.896 lồng) tăng 224% so với cùng kỳ.
Phối hợp với các địa phương trong tỉnh thông tin kết quả quan trắc vùng nuôi trồng thủy sản tại một số khu vực trong tỉnh 05 đợt, lũy kế 11 đợt.
2. Về Khai thác Thủy sản:
- Tình hình khai thác thủy sản: Sản phẩm thủy sản khai thác biển tháng 6/2024: 9.258 tấn, lũy kế từ đầu năm đến nay là 43.800 tấn, trong đó: Cá các loại 38.348 tấn (cá ngừ đại dương 2.624 tấn, tôm khai thác biển 202 tấn, hải sản khai thác biển khác 5.250 tấn).
- Về tổ chức sản xuất và tình hình khai thác trên biển: Đến nay, toàn tỉnh vẫn duy trì 119 tổ đội sản xuất trên biển được thành lập với 926 tàu/7.942 lao động thường xuyên tổ chức khai thác trên biển.
- Chứng nhận thủy sản khai thác (Số lượng theo thị trường (chiếc)/ Khối lượng theo thị trường (kg): 26 chiếc/338.718,39kg (EU: 23 chiếc/322.829,30 kg; ICCAT: 03 chiếc/15.889,09 kg) lũy kế: 110 chiếc/1.234.896,58 kg (EU: 84 chiếc/ 1.159.293,91 kg, ICCAT: 26 chiếc/75.602,67 kg)
3. Về tàu cá, dịch vụ hậu cần nghề cá:
- Về đăng ký tàu cá:
Tiếp nhận đăng ký trong tháng 16 tàu (cải hoán 03 tàu, sang tên 09 tàu, cấp lại 04 tàu); lũy kế đăng ký 76 tàu (cải hoán 21 tàu, cấp lại 14, mua tỉnh ngoài 06 sang tên 35 tàu)
Đến tháng 6/2024, toàn tỉnh có 1.953 tàu cá, trong đó: 670 tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét (tàu khai thác ven bờ không thuộc diện đăng kiểm theo điều 67 của Luật thủy sản số 18/2017/QH); 1.271 tàu cá thuộc diện đăng kiểm của tỉnh, trong đó: 621 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15m (tăng 03 tàu), 650 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24m (tăng 05 tàu); 12 tàu cá có chiều dài từ 24m trở lên không thuộc diện đăng kiểm của tỉnh.
- Về đăng kiểm tàu cá:
Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho 63 tàu cá (hàng năm 39 tàu, định kỳ 12 tàu; bất thường (trên đà) 10 tàu cá, cải hoán 02 tàu; Lũy kế: Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật 477 tàu cá (hàng năm 247 tàu; Định kỳ 82 tàu; bất thường (trên đà) 130, cải hoán 18).
- Về lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá:

Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên hoạt động tại vùng khơi: Lũy kế đến nay, toàn tỉnh Phú Yên 659/662 tàu cá lắp thiết bị giám sát hành trình, cụ thể: ViFish18: 445, S-tracking: 139, SF2500: 37, Movimar: 12, Zunibal: 25), Bình Anh: 01, (Có 1 tàu vùng lộng có chiều dài từ 12m<12m lắp thiết bị GSHT SF2500/MNB-01); còn 03 tàu chưa lắp (huyện Tuy An 01 tàu, TX Sông Cầu 02 tàu).
- Kết quả kiểm tra, cấp giấy phép, giấy chứng nhận:
+ Về lĩnh vực tàu cá, cảng cá:
Cấp giấy phép KTTS: Cấp 34, cấp lại 54 giấy phép; lũy kế cấp 132, cấp lại 571 giấy phép. 
(Số giấy phép khai thác thủy sản còn hiêu lực sau ngày 12/6/2024 của tỉnh là 681 giấy, trong đó vùng khơi 630 giấy, vùng lộng 48 giấy, vùng ven bờ 03 giấy)
Thẩm định, xếp loại điều kiện và cấp giấy chứng cơ sở đủ điều kiện ATTP tàu cá: 07 tàu, lũy kế 79 tàu
Kiểm tra định kỳ: 24 tàu, lũy kế 287 tàu cá
+ Về lĩnh vực NTTS: Cấp 02 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ương dưỡng giống thủy sản lũy kế từ đầu năm 04 giấy chứng nhận.
Tác giả: Bách Khoa-Chi cục Thủy sản
Quảng cáo