Quyết định: 320/QĐ-TTg - Ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới, Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025

Quảng cáo