Quyết định: 38/2022/QĐ-UBND - Ban hành quy định cụ thể một số chỉ tiêu, tiêu chí của Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Quảng cáo