25/06/2019 08:28
18/06/2019 04:36
13/06/2019 08:53
12/06/2019 08:09
12/06/2019 08:06
10/06/2019 09:56
GCN: 33/2019/NNPTNTPY ngày 03/6/2019
05/06/2019 03:40
GCN: 71/2016/NNPTNT-PY ngày 14/11/2016
23/04/2019 02:29
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 11/4/2019 của UBND tỉnh
18/04/2019 10:44
Triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên, trong đó có xây dựng những cơ chế chính sách hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất; đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
10/04/2019 08:04
DANH SÁCH CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC CẤP HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ
Quảng cáo