25/03/2022 08:42
phương án phát triển kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 thuộc dự án Quy hoạch tỉnh Phú Yên
31/12/2020 04:14
Kế hoạch
16/10/2019 11:17
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy số 08-Ctr/TU ngày 26/4/2016 về lãnh đạo thực hiện tái cấu ngành nông nghiệp và tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới
17/07/2019 02:35
05/04/2019 09:30
Thực hiện chương trình hành động tsố 01/CTr-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh và Quyết định số 01/QĐ-BNN-KH ngày 02/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
07/12/2018 07:22
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 91-KH-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh
31/07/2018 04:03
CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM TỈNH PHÚ YÊN GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 One Commune One Product Phu Yen (OCOP)
02/03/2018 07:26
03/11/2017 04:07
Quy hoạch nuôi trồng thủy sản nước lợ, mặn vùng ven biển tỉnh phú yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
13/07/2017 03:15
Quy hoạch khai thác thuỷ sản và dịch vụ hậu cần nghề cá vùng ven biển tỉnh phú yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Trang 1 / 2
Quảng cáo