09/01/2020 10:39
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định mức hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh
16/07/2019 08:18
10/07/2019 02:48
28/05/2019 09:04
Kết quả thu mẫu giấm sát bệnh thủy sản
13/02/2019 10:14
Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP
22/01/2019 10:50
Kết quả chấm điểm Chỉ số Cải các hành chính năm 2018 của các Chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
23/11/2018 04:51
Kết quả khảo sát lấy ý Kiến mức độ hài lòng của tổ chức , cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018
25/10/2018 02:27
Thông báo chiêu sinh đào tạo lớp Dẫn tinh viên thụ tinh nhân tạo bò năm 2018
27/11/2018 11:16
Thông báo kết quả thu mẫu giám sát bệnh Thủy sản
22/10/2018 08:45
Triển khai thực hiện tiếp nhận các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thủy sản trên cổng dich vụ công trực tuyến của tỉnh

Trang 1 / 3
Quảng cáo