08/07/2024 11:09
Kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn từ hạng IV lên hạng III của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2024
12/06/2024 09:41
Về việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn từ hạng IV lên hạng III của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên năm 2024
17/01/2024 08:51
THÔNG BÁO Về công bố số điện thoại đường dây nóng thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
10/07/2023 02:50
Kết quả kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023 và thời gian hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng
20/02/2023 09:17
Về việc tuyển dụng công chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023
26/08/2022 02:39
Về việc tuyển dung lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
17/06/2022 08:49
Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
16/06/2021 04:46
Về công bố số điện thoại đường dây nóng thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
06/04/2021 09:03
03/11/2020 11:09
V/v lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trang 1 / 4
Quảng cáo