13/11/2020 02:35
V/v đánh giá, kiểm điểm, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương và bình xét thi đua khen thưởng năm 2020
29/05/2020 11:07
Triển khai Báo cáo công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức, hợp đồng lao động; công tác bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện chính sách tinh giản biên chế của đơn vị từ ngày 01/01/2018 đến tháng 5/2020

Trang 1 / 1
Quảng cáo