08/11/2022 10:06
V/v Ban hành quy định cụ thể một số chỉ tiêu, tiêu chí của Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
15/09/2022 10:35
V/v Quy định Mức hỗ trợ vốn trực tiếp từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
14/03/2022 04:39
V/v Quyết định về việc kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Yên
27/11/2018 11:21
V/v ban hành Kế hoạch quản lý không gian ven bờ (ISP) huyện Đông Hòa, Thị xã Sông Cầu và thành phố Tuy Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
15/10/2018 04:18
V/v Ban hành Kế hoạch, Quản lý không gian ven bờ (ISP) huyện Tuy An
29/08/2018 01:53
V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết tại các Sở, ban , ngành trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Trang 1 / 1
Quảng cáo