Thông báo tình hình sinh vật gây hại số 8-2020

20/02/2020 10:29
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Thời kỳ đầu và giữa tuần, chủ yếu mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Thời kỳ cuối tuần, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng yếu. Gió Đông bắc trên đất liền cấp 2- 3, trên biển cấp 4-5.
- Nhiệt độ không khí trung bình: 23- 25 oC
- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 28 - 30 oC
- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình: 20 - 22 oC
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng
* Lúa vụ Đông Xuân 2019-2020, toàn tỉnh Phú Yên đã gieo sạ được 26.440 ha, GĐST: Mạ – chín sữa
- Trà sớm (trước 20/12/2019): Diện tích: 1.904ha, giai đoạn:  Đòng – chín sữa
- Trà chính vụ (từ ngày 20/12/2019 - 10/01/2020): diện tích: 23.851,5 ha. GĐST: Cuối đẻ nhánh - đòng
- Trà muộn (sau ngày 10/01/2020): diện tích: 684,5 ha. GĐST: Mạ - Đẻ nhánh.
* Diện tích các loại cây trồng khác còn lại trên đồng tại thời điểm báo cáo:
- Mía (niên vụ 2019-2020): 23.646 ha.  GĐST: Vươn lóng – Thu hoạch
- Sắn (niên vụ 2019-2020): 10402 ha. GĐST: Thu hoạch
- Sắn (niên vụ 2020-2021): 13.059 ha. GĐST: Cây con
- Rau các loại (2020): 1.356 ha. GĐST: Cây con.
- Đậu các loại (2020): 623 ha. GĐST: Cây con
- Ngô trồng mới: 1.116 ha. GĐST: Cây con – vươn lóng
- Tiêu: 455 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.
 
 
II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa:
* Lúa vụ Đông Xuân 2019-2020 đã gieo sạ được 26.440 ha; giai đoạn sinh trưởng: Mạ - chín sữa. Tình hình sinh vật gây hại trên lúa ĐX 2019-2020 có các đối tượng chính sau:
- Chuột phát sinh và gây hại tổng diện tích 70,5 ha, trong đó:
+ Diện tích nhiễm nhẹ 63,5 ha (Đồng Xuân 40 ha; Sông Cầu 1 ha; Sơn Hòa 0,8 ha; Tuy An 17 ha; TP. Tuy Hòa 2,2 ha, Phú Hòa 2,5 ha), TLH 5 – 10 % dảnh hại.
+ Diện tích nhiễm trung bình 7 ha (Tuy An 7 ha), TLH 15% dảnh hại.
- Bệnh đạo ôn gây hại tổng diện tích 96,5 ha, TLB 5-50 % lá, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 42,5 ha (Đồng Xuân 30 ha; Tuy An 10 ha, Phú Hòa 2,5 ha) TLB 5 % lá; diện tích nhiễm trung bình 34 ha (Đồng Xuân 30 ha; Tuy An 4 ha) TLB 12-20 % lá; diện tích nhiễm nặng 20 ha, TLB 30-50 % lá tại các huyện Đồng Xuân.
- Bệnh thối thân gây hại tổng diện tích nhiễm nhẹ 2 ha TLB 5 % dảnh hại, tại HTX Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa.
- Ngoài ra, còn có bệnh đốm nâu; bệnh đen lép hạt, bệnh đốm sọc vi khuẩn, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy nâu, rầy lưng trắng... phát sinh với mật độ thấp.
2. Cây rau các loại
- Cây hành: Bệnh thối nhũn gây hại 0,7 ha, TLB: 5-15% cây, GĐST phát triển thân lá, tại HTX Hòa Kiến 1; Bình Ngọc, TP.Tuy Hòa.
- Rau cải: Bọ nhảy phát sinh và gây hại diện tích nhiễm nhẹ 2 ha, mật độ 11 - 13 con/m2 tại xã An Hòa, An Hiệp huyện Tuy An.
3. Cây ngô:
- Sâu keo mùa thu gây hại tổng diện tích 28,5 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 28,5 ha (Đồng Xuân 20 ha; Tuy An 7 ha; Sông Hinh 1 ha; Phú Hòa 0.5 ha), mật độ 2-3 con/m2; GĐST nẩy mầm - vươn lóng.
4. Cây sn: 
 - Bệnh khảm lá virus gây hại với diện tích 1.602 ha, trong đó: DT nhiễm nhẹ 775 ha, TLB 5-10% cây; DT nhiễm TB 504 ha, TLB 30% cây; DT nhiễm nặng 323 ha, TLB 80-100%, GĐST cây con – phát triển thân cụ thể:
+ Sông Hinh: Bệnh gây hại với diện tích 650 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 400 ha, TLB 5-10% cây; diện tích nhiễm trung bình 200 ha, TLB 20-30% cây; diện tích nhiễm nặng 50 ha, TLB 50% cây; GĐST cây con – phát triển thân tại các xã trên địa bàn huyện.
+ Sơn Hòa: Bệnh gây hại với diện tích nhiễm 150 ha. Trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 100 ha, TLB 5-10 % cây; diện tích nhiễm trung bình 30 ha, TLB 20% cây, diện tích nhiễm nặng 20 ha, TLB 50% cây, GĐST cây con – phát triển thân tại các xã K Rông Pa, Ea Chà Rang, Suối Trai, TT Củng Sơn, Sơn Hà, Sơn Phước, Sơn Hội, Phước Tân, Cà Lúi, Sơn Nguyên, Suối Bạc.
+ Tây Hòa: Bệnh gây hại với diện tích 58 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 25 ha, TLB 5-10% cây; diện tích nhiễm trung bình 18 ha, TLB 20-30% cây; DT nhiễm nặng 15 ha, TLB 80-100%, GĐST cây con – phát triển thân tại các xã trên địa bàn huyện.
+ Đồng Xuân: Bệnh gây hại với diện tích 744 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 250 ha, TLB 5-10% cây; diện tích nhiễm trung bình 256 ha, TLB 20-30% cây; diện tích nhiễm nặng 238 ha, TLB 50% cây; GĐST cây con – phát triển thân tại các xã trên địa bàn huyện.
5. Cây lạc
- Bệnh đốm vòng gây hại diện tích nhiễm nhẹ 40 ha, TLB 15 % cây tại HTX Xuân Quang 2 và Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân.
6. Cây mía
- Sâu đục thân gây hại tổng diện tích 165 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 135 ha, TLB 10 % cây; diện tích nhiễm trung bình 30 ha, TLB 15 % cây tại huyện Sơn Hòa. 
- Bệnh đốm vòng gây hại tổng diện tích nhiễm nhẹ 28 ha, TLB 15% lá GĐST vươn lóng -  chín tại huyện Sơn Hòa. 
7. Cây tiêu
Tại huyện Tây Hòa, một số bệnh gây hại rải rác với diện tích dưới nhiễm như bệnh chết chậm (16 ha, TLB 0,4- 1,6% trụ), bệnh chết nhanh (4 ha, TLB 1,2 % trụ); bệnh thán thư (35 ha, TLB 1 - 3% trụ). Bệnh xuất hiện trên cây tiêu già, chế độ chăm sóc kém.
Ngoài ra, bệnh tuyến trùng gây hại ở hầu hết các vườn tiêu.
III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
- Lúa vụ Đông Xuân 2019 – 2020: chuột, bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng
- Cây rau: Các loại sâu ăn lá có thể xuất hiện, bệnh thối nhũn, bọ nhảy tiếp tục gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.
- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên diện tích ngô giai đoạn cây con.
- Cây sắn: Bệnh khảm lá sắn tiếp tục phát sinh và gây hại trong niên vụ 20-21.
- Cây mía: Sâu đục thân, bệnh đốm vòng tiếp tục gây hại.
IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
- Tiếp tục triển khai công văn số: 2570/SNN-TTBVTV của Sở Nông Nghiệp và PTNT về tăng cường công tác diệt chuột trên lúa vụ Đông Xuân 2019 – 2020.
- Thường xuyên điều tra, phát hiện, dự tính dự báo tình hình sinh vật gây hại trên lúa vụ Đông Xuân  để kịp thời phát hiện những đối tượng sinh vật hại có khả năng phát sinh gây hại nặng, hướng dẫn nông dân phòng trừ hiệu quả, tránh lây lan trên diện rộng.
- Tăng cường hơn nữa trong việc phòng, trừ sâu keo mùa thu, bệnh khảm lá virus và rệp sáp bột hồng tại các vùng trồng ngô,  sắn. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, vận động nông dân tiêu hủy những cây sắn có biểu hiện bệnh khảm lá, phun trừ bọ phấn trắng ngừa lây lan.
- Đẩy mạnh điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh trên cây rau màu và cây công nghiệp các loại./.

Tác giả: Nguyễn Văn Minh
Quảng cáo