Về việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ

01/02/2023 10:29
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ YÊN
BQL RỪNG PHÒNG HỘ SƠN HÒA
 
   Số: 01/TB-BQL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
 
   Sơn Hòa, Ngày 31 tháng 01 năm 2023
 
 
THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo
Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ
 
Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BQL ngày 30/01/2023 của Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa Về việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ.
BQL rừng phòng hộ Sơn Hòa Thông báo đăng ký tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ như sau:
  1. Số lượng, vị trí việc làm,  địa điểm làm việc:
- Số lượng: 01 chỉ tiêu.
- Tên vị trí việc làm: Nhân viên lái xe cơ quan.
- Địa điểm làm việc: Văn phòng BQL rừng phòng hộ Sơn Hòa. Địa chỉ KP. Trung Hòa, Thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.
          2. Điều kiện đăng ký dự tuyển
Là công dân Việt Nam, có độ tuổi từ 25 đến dưới 40 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại huyện Sơn Hòa.
- Có lý lịch rõ ràng; phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;
Có đủ sức khoẻ theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế cấp huyện trở lên xác nhận;
 Có bằng lái xe từ B2 trở lên và kinh nghiệm lái xe 02 năm trở lên;
-  Có hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định.
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương trong thời hạn 06 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ dự tuyển (03 bản);
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ dự tuyển (03 bản);
- Đơn xin việc (03 bản);
- Bản sao văn bằng, chứng chỉ: 03 bản (có chứng thực);
4. Hình thức, nội dung xét tuyển:
- Hình thức: Xét tuyển.
- Nội dung: Xét tiêu chuẩn, điều kiện trên hồ sơ của đối tượng dự tuyển và phỏng vấn trực tiếp.
5. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
Thời gian: Từ ngày Thông báo đến hết ngày 11/02/2023 (trong giờ hành chính của ngày làm việc theo quy định).
- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính tổng hợp BQL rừng phòng hộ Sơn Hòa. Địa chỉ: KP. Trung Hòa, Thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.
Ghi chú: Hồ sơ dự tuyển nộp trực tiếp tại BQL rừng phòng hộ Sơn Hòa; Hồ sơ đã nộp không trả lại nếu không trúng tuyển.
BQL rừng phòng hộ Sơn Hòa Thông báo đến tất cả công dân trong độ tuổi, cá nhân nào có nhu cầu việc làm trên thì đăng ký dự tuyển./.
 
Nơi nhận:
- Sở NN&PTNT;
- P.TCCB sở;
- Trang TTĐT SNN&PTNT;
- Đài truyền thanh huyện Sơn Hòa;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT, HCTH.
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
Nguyễn Viết Thu
 
 
                                                                                                                                  

Tải về

Tác giả: Giám đốc BQL RPH Sơn Hòa
Quảng cáo