TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MÔ HÌNH “CƠ QUAN, ĐƠN VỊ GIÚP ĐỠ XÃ, THÔN (BUÔN) KHÓ KHĂN VÀ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIÚP ĐỠ HỘ NGHÈO”

01/06/2024 06:33
Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-SNN ngày 07/3/2024 về triển khai thực hiện mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” tại xã Ea Bá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Ngày 09/5/2024, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã phối hợp với UBND xã Ea Bá tổ chức 02 lớp tập huấn về: Kỹ thuật canh tác và biện pháp phòng, chống sinh vật gây hại trên cây lúa tại Buôn Ken; kỹ thuật canh tác, biện pháp phòng, chống một số sinh vật gây hại trên cây sắn và giới thiệu mô hình trồng sắn phủ bạc tại Buôn Bá, với 77 người nông dân tham gia.

       Hình 1. Công chức, viên chức Chi cục Trồng trọt và BVTV đang tổ chức tập huấn

                                    Hình 2. Lớp tập huấn tại nhà văn hóa Buôn Ken
                          Hình 3. Bà con nông dân Buôn Bá tập trung lắng nghe
Thông qua các lớp tập huấn, giúp người nông dân Buôn Ken và Buôn Bá của xã Ea Bá hiểu và áp dụng các biện pháp canh tác, cũng như theo dõi tình hình sinh vật gây hại cây trồng và có biện pháp quản lý hiệu quả trong thực tiễn sản xuất./.

Tác giả: Chi cục Trồng trọt và BVTV Phú Yên
Quảng cáo