THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TUẦN THỨ 22

29/05/2024 02:59
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Trong tuần ngày nắng nóng, có mây. Nhiệt độ không khí thấp nhất 27 - 30OC, cao nhất 35 - 37OC, ẩm độ 70 - 75%
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng (GĐST)
TT Loại cây
trồng
Kế hoạch
(ha)
DT gieo
trồng (ha)
DT còn trên đồng (ha) DT đã thu hoạch (ha) Ước
năng
suất
(tạ/ha)
Giai đoạn sinh trưởng
1 Lúa Hè Thu 2024 24.500 5.079 5.079     - Trà sớm: ĐN – Cuối ĐN
- Trà CV: Mạ - ĐN
2 Cây ngô 4.200 1.927 838 1.089 55 Cây con – PTTL – TH
3 Rau các loại 7.300 3.328 1.635 1.693 155 Cây con – PTTL – TH
4 Đậu các loại 4.000 1.956 1.121 835 13,0 PTTL – TH
5 Mía NV 2023-2024 23.500 26.192 1.536 24.656 600 TH
6 Mía NV 2024-2025 24.300 19.614 19.614     Mầm - PTTL
7 Sắn NV 2024 -2025 26.000 22.586,5 22.586,5  
 
  Cây con – PTTL
8 Lạc 600 301 27 274   Mầm - PTTL - TH
9 Sen   254 254 90   Kiến thiết – PTTL
10 Dưa hấu   525 95 430 300 PTTL - TH
 
* Cơ cấu giống
- Lúa Hè Thu 2024: MT10, ĐV108, ML232, Đài Thơm 8, PY10, ...
- Cây ngô: MAX68, HN88, NK88, ADI 601…
- Cây mía niên vụ 2023 – 2024 và 2024 -2025: KK3, K88-92, K83-29…
- Cây sắn niên vụ 2024 – 2025: KM94, KM419, KM140, …
- Cây lạc: Lỳ Tây Nguyên, LDH01, lạc sẻ, TB25.
II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa
Lúa vụ Hè Thu 2024:
- Ốc bươu vàng gây hại 19 ha dưới mức nhiễm, tỷ lệ hại (TLH) 0,5 – 2 dảnh, GĐST mạ - đẻ nhánh, tại các huyện Tuy An (09 ha), Sông Hinh (01 ha) và TX. Đông Hòa (09 ha). Tăng 0,5 ha so với kỳ trước.
- Chuột gây hại tổng 96,3 ha, GĐST mạ - đẻ nhánh. Tăng 76,1 ha so với kỳ trước, trong đó:
+ 94,1 ha dưới mức nhiễm, TLH 1 – 3% dảnh, tại các huyện Sơn Hòa (0,6 ha), Tây Hòa (65 ha), Tuy An (24 ha) và Phú Hòa (4,5 ha). Tăng 73,9 ha so với kỳ trước.
+ 2,2 ha nhiễm nhẹ, TLH 5 –7% dảnh, tại các xã An Cư và An Dân, huyện Tuy An. Tăng 2,2 ha so với kỳ trước.
- Sâu đục thân gây hại rải rác dưới mức nhiễm 02 ha, TLH 0,2 – 2% dảnh, GĐST đẻ nhánh – cuối đẻ nhánh ở Xuân Lộc và Xuân Phú của TX. Sông Cầu . Tăng 02 ha so với kỳ trước.
2. Cây rau các loại
- Bệnh thối nhũn vi khuẩn gây hại trên cây rau thập tự DTN nhẹ 0,3 ha, tỷ lệ bệnh (TLB) 6 – 7% cây, ở nhiều GĐST tại các xã An Mỹ, An Hoà Hải của huyện Tuy An. Tăng 0,1 ha so với kỳ trước.
- Bệnh thối nhũn gây hại trên hành lá dưới mức nhiễm 2,2 ha, TLB 1 – 3% cây, GĐST phát triển thân lá tại các xã Hòa Kiến, Bình ngọc của TP. Tuy Hòa. Tăng 0,5 ha so với kỳ trước.
- Bọ nhảy gây hại dưới mức nhiễm 02 ha, mật độ 1 – 3 con/m2, GĐST phát triển thân lá tại TP. Tuy Hòa (1,5 ha) và TX. Sông Cầu (0,5 ha). Tăng 0,5 ha so với kỳ trước.
3. Cây ngô
- Sâu keo mùa thu gây hại tổng 11,7 ha, GĐST cây con – trỗ cờ, phun râu. Tăng 0,3 ha so với kỳ trước, trong đó:
+ 8,5 ha dưới mức nhiễm, MĐ 0,3 - 2 con/m2, tại TP. Tuy Hòa (1,5 ha), Tây Hòa (6 ha), Đồng Xuân (0,5 ha) và TX. Đông Hòa (0,5 ha). Tăng 0,3 ha so với kỳ trước.
+ 3,2 ha nhiễm nhẹ, MĐ 2 - 4 con/m2, tại các huyện Phú Hoà (1,5 ha), Sông Hinh (01 ha) và Tuy An (0,7 ha). Tương đương so với kỳ trước.
4. Cây lạc
Bệnh lở cổ rễ gây hại rải rác 06 ha dưới nhiễm, TLB 1 - 2% cổ rễ, trên nhiều GĐST tại các xã An Mỹ, An Thọ của huyện Tuy An. Giảm 2,3 ha so với kỳ trước.
5. Cây sắn
- Bệnh khảm lá virus gây hại niên vụ 2024 – 2025: DTN bệnh là 12.270 ha, TLB 3 - 100% cây, tăng 725 ha so với kỳ trước (DTN nhẹ 3.663 ha, TLB 3 - 5 % cây, tăng 80 ha so với kỳ trước; DTN trung bình 5.987 ha, TLB 6 - 10% cây, tăng 375 ha so kỳ trước; DTN nặng 2.620 ha, TLB 20 – 100% cây, tăng 270 ha so với kỳ trước), GĐST mầm – củ non.
+ Tây Hòa: DTN 305 ha, TLB 3 - 60% cây, GĐST củ non; (DTN nhẹ 160 ha, TLB 3 - 5 % cây, DTN trung bình 105 ha, TLB 6 - 10% cây; DTN nặng 40 ha, TLB 30 - 60 % cây); phân bố tại xã Hòa Mỹ Tây, Hòa Mỹ Đông, Hòa Thịnh. Giảm 05 ha so với kỳ trước.
+ Sông Hinh: DTN 4.800 ha, TLB 3 – 60 % cây, GĐST mầm – phát triển thân lá; (DTN nhẹ 1.000 ha, TLB 3 - 5 % cây, DTN trung bình 3.000 ha, TLB 6 - 10% cây; DTN nặng 800 ha, TLB 20 - 60 % cây), phân bố tại các xã trên địa bàn huyện. Tương đương so với kỳ trước.
+ Đồng Xuân: DTN 1.980 ha, TLB 3 – 100 % cây, GĐST cây con – phát triển thân lá; (DTN nhẹ 730 ha, TLB 3 - 5 % cây, DTN trung bình 550 ha, TLB 6 - 10% cây; DTN nặng 700 ha, TLB 20 - 100 % cây), phân bố tại các xã trên địa bàn huyện. Tăng 210 ha so với kỳ trước.
+ Sơn Hòa: DTN 5.130 ha, TLB 4 – 70% cây, (DTN nhẹ 1.720 ha, TLB 3 - 4 % cây, DTN trung bình 2.330 ha, TLB 7 - 9% cây, DTN nặng 1.080 ha, TLB 30 – 70% cây), GĐST Phát triển thân lá, phân bố tại các xã Sơn Xuân, Sơn Long, Sơn Định, Phước Tân… Tăng 520 ha so với kỳ trước.
+ Tuy An: DTN 55 ha nhẹ, TLB 3 – 5 % cây, (DTN nhẹ 53 ha, TLB 3 - 5 % cây, DTN trung bình 02 ha, TLB 6 - 9% cây), GĐST mầm – phát triển thân lá, phân bố tại các xã trên địa bàn huyện. Tương đương so với kỳ trước.
- Nhện đỏ gây hại tổng 465,1 ha, GĐST mầm - phát triển thân lá. Giảm 905,2 ha so với kỳ trước, trong đó:
+ 75 ha dưới nhiễm, TLH 7 - 8% cây, tại huyện Sơn Hòa (50 ha) và Sông Hinh (25 ha). Giảm 52 ha so với kỳ trước.
+ 390,1 ha DTN, TLH 10 – 36% cây (288,1 ha DTN nhẹ, TLH 10 - 20% cây; 102 ha DTN trung bình, TLH 21 – 36% cây), tại các huyện Đồng Xuân (230 ha), Sông Hinh (13 ha), Sơn Hòa (147 ha) và Tuy An (0,1 ha). Giảm 853,2 ha so với kỳ trước.
- Rệp sáp bột hồng gây hại tổng 31,5 ha, GĐST cây con – phát triển thân lá. Giảm 5,5 ha so với kỳ trước, trong đó:
+ 4,5 ha dưới nhiễm, TLH 6 - 7% cây, tại huyện Sơn Hòa. Tăng 2,5 ha so với kỳ trước.
+ 27 ha DTN nhẹ, TLH 10 - 20% cây, GĐST cây con – phát triển thân lá tại huyện Đồng Xuân. Giảm 08 ha so với kỳ trước.
6. Cây mía
Sâu đục thân gây hại tổng 57 ha, GĐST cây con – đẻ nhánh. Giảm 03 ha so với kỳ trước, trong đó:
+ 33 ha dưới mức nhiễm, TLH 2 - 4% cây, tại các huyện Sông Hinh (15 ha) và Sơn Hòa (18 ha). Giảm 10 ha so với kỳ trước.
+ 24 ha nhẹ, TLH 7 - 8% cây, tại các xã Krong Pa, Ea Chà rang, Sơn Hội, Sơn Nguyên của huyện Sơn Hòa. Tăng 07 ha so với kỳ trước.
- Bệnh trắng lá mía gây hại dưới nhiễm 4,3 ha, TLB 3 - 4% lá, GĐST cây con – đẻ nhánh tại các xã K Rông Pa, Cà Lúi, Sơn Hội, huyện Sơn Hòa. Tăng 1,8 so với kỳ trước.
7. Cây ăn quả
- Cây chuối: Bệnh héo vàng lá chuối (Panama) gây hại tổng 11,6 ha tại huyện Tuy An ở các GĐST. Tương đương so với kỳ trước, trong đó:
+ 10,5 ha dưới nhiễm, TLB 1 - 2% cây, tại các địa phương. Tương đương so với kỳ trước.
+ 1,1 ha DTN nhẹ, TLB 4 - 5% cây, tại các xã An Lĩnh, An Thọ, An Xuân. Tương đương so với kỳ trước.
- Cây dứa: Bệnh thối nõn phát sinh gây hại 14 ha dưới mức nhiễm, TLH 5 - 10% cây, GĐST nhiều giai đoạn. Tập trung chủ yếu ở Đồng Din của thị trấn thuộc huyện Phú Hoà. Giảm 0,5 ha so với kỳ trước.
- Cây sầu riêng: Bệnh nứt thân xì mủ, bệnh nấm hồng gây hại với tỷ lệ thấp tại huyện Sông Hinh.
III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Cây lúa
Chuột, ốc bươu vàng, sâu đục thân … tiếp tục phát sinh gây hại trên trà sớm và chính vụ của lúa Hè Thu 2024.
2. Cây rau
Bọ nhảy, sâu tơ, bệnh thối nhũn vi khuẩn, sâu ăn lá… gây hại trên cây hành lá, rau thập tự và rau cải ăn lá các loại.
3. Cây ngô
Sâu keo mùa thu, sâu xám … phát sinh gây hại trên cây ngô giai đoạn cây con – hạt sữa tại các địa phương.
4. Cây lạc
Bệnh lở cổ rễ, sâu cuốn lá … phát sinh gây hại tại các địa phương có trồng lạc của huyện Tuy An và Đồng Xuân.
5. Cây sắn
Bệnh khảm lá virus, bọ phấn trắng, nhện đỏ, rệp sáp bột hồng … tiếp tục phát sinh và gây hại các vùng trồng sắn trong tỉnh.
6. Cây mía
Sâu đục thân, bệnh trắng lá mía, … tiếp tục phát sinh gây hại mía giai đoạn cây con – đẻ nhánh của niêm vụ 2024 - 2025 trên địa bàn các huyện Sơn Hoà và Sông Hinh.
7. Cây ăn quả
Bệnh thối nõn dứa; bệnh héo vàng lá chuối (Panama); bệnh nứt thân xì mủ, nấm hồng, rầy bông trên sầu riêng; … sẽ tiếp tục phát sinh gây hại trong thời gian tới.
IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ
Trong tuần thời tiết ngày nắng nóng và có mưa rải rác, đề nghị các Trạm Trồng trọt và BVTV (Trạm) tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết; giai đoạn sinh trưởng của cây trồng; diễn biến phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại; tăng cường công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo tình hình sinh vật gây hại, thông báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống SVGH đến các địa phương, người nông dân kịp thời.
1. Cây lúa
Đề nghị các Trạm tiếp tục phối hợp các địa phương tổ chức ra quân diệt chuột, thu lượm ốc bươu vàng trước và trong khi gieo sạ lúa vụ Hè Thu 2024.
2. Cây rau
Đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền, khuyến cáo nông dân áp dụng sản xuất rau theo đúng quy trình canh tác cây rau, quy trình IPM, VietGAP, hữu cơ, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả và theo nguyên tắc 4 đúng ...
3. Cây ngô
Tiếp tục áp dụng Quy trình kỹ thuật phòng, chống sâu keo mùa thu do Bộ NN&PTNT ban hành trong công văn số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020. Ngoài ra, theo dõi sâu xám, bệnh đốm lá.
4. Cây lạc
Tăng cường chăm sóc, nhổ bỏ những cây bị bệnh đem tiêu hủy để hạn chế nguồn bệnh lây lan gây hại nặng.
5. Cây sắn
Các Trạm phối hợp các địa phương khuyến cáo người nông dân nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 5957/CT-BNN-BVTV ngày 06/8/2018 về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn;
Tuyên truyền, khuyến cáo nông dân không sử dụng hom bị bệnh để làm giống. Hướng dẫn các địa phương lựa chọn hom giống ở những ruộng sạch bệnh theo đúng quy trình kỹ thuật của Cục Trồng trọt để làm giống, giảm áp lực thiếu hom giống tại chỗ.
6. Cây mía
Tiếp tục theo dõi, quản lý các đối tượng sâu đục thân, bệnh trắng lá mía …
7. Cây ăn quả
Tập trung chăm sóc, vệ sinh vườn thông thoáng để hạn chế mầm bệnh phát sinh gây hại; tăng cường theo dõi tình hình SVGH để có biện pháp phòng, chống kịp thời./.

Tác giả: Chi cục Trồng trọt và BVTV Phú Yên
Quảng cáo