THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY SỐ 13 - 2023

29/03/2023 03:50
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Trong tuần có mây thay đổi, ngày nắng nóng, không mưa. Nhiệt độ không khí thấp nhất 23 - 260C, cao nhất 28 - 320C, ẩm độ 75 - 80%.
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng (GĐST)
- Lúa vụ Đông Xuân 2022 – 2023 đã gieo sạ 26.739,8 ha tại Sông Cầu (865,8 ha), Sơn Hoà (1.101 ha), Đông Hoà (4.522,2 ha), Đồng Xuân (1.720 ha), Sông Hinh (1.908,2 ha), Tây Hoà (6.706,1 ha), Tuy Hoà (1.838 ha), Tuy An (2.743,5 ha), Phú Hoà (5.335 ha). Đã thu hoạch 532,2 ha tại Sông Cầu (200 ha), Tuy An (207,2 ha), Đồng Xuân (115 ha), Sông Hinh (10 ha) ước năng suất 55 tạ/ha.
 + Trà sớm: Gieo sạ từ ngày 10/11/2022 – 19/12/2022. Diện tích: 2.176,8 ha, GĐST: Chín hoàn toàn – thu hoạch.
+ Trà chính vụ: Gieo sạ từ ngày 20/12/2022 đến 10/01/2023. Diện tích: 19.396 ha, GĐST: Chín sữa – chín hoàn toàn.
+ Trà muộn: Gieo sạ từ ngày 11/01/2023 đến 12/02/2023. Diện tích: 5.167 ha, GĐST: Đòng – chín sữa.
+ Cơ cấu giống: ML49, ML48, ML213, Khang dân 18, ĐV108, PY1, PY2, PY8, PY10, BĐR27, QN9, ĐB6, Đài thơm 8, HT1, MT10, ...
- Sắn niên vụ 2022-2023 đã thu hoạch 24.113,8/28.812 ha tại Sông Hinh (8.900 ha), Tây Hòa (1.863 ha), Đồng Xuân (4.250 ha), Phú Hòa (372 ha), Sơn Hoà (8.100 ha), Tuy An (300 ha), Sông Cầu (328,8 ha) ước năng suất 225 tạ/ha, hàm lượng tinh bột bình quân khoảng 28%. GĐST: Tích luỹ tinh bột – thu hoạch.
- Sắn niên vụ 2023-2024 đã trồng 20.718 ha tại Sơn Hoà (8.175 ha), Sông Hinh (7.300 ha), Đồng Xuân (3.050 ha), Tây Hòa (1.358 ha), Phú Hoà (450 ha), Tuy An (205 ha), Sông Cầu (180 ha). GĐST: Mầm – phát triển thân lá.
- Mía niên vụ 2022-2023 đã thu hoạch 11.557/22.112 ha tại Sông Hinh (4.100 ha), Sơn Hoà (5.300 ha), Phú Hòa (610 ha), Đồng Xuân (1.000 ha), Tuy An (147 ha), Tây Hoà (220 ha), Sông Cầu (150 ha), Tuy Hòa (30 ha) ước năng suất 61 tấn/ha. GĐST: Vươn lóng – thu hoạch.
- Mía niên vụ 2023-2024 đã trồng 10.900 ha tại Sông Hinh (4.200 ha), Sơn Hòa (5.300 ha), Phú Hòa (650 ha), Đồng Xuân (750 ha). GĐST: Cây con – phát triển thân lá.
- Ngô: 1.210 ha. GĐST: 3 đến 7 lá – thu hoạch.
- Rau các loại: 1.428 ha. GĐST: Cây con – thu hoạch.
- Đậu các loại: 1.203 ha. GĐST: Cây con – thu hoạch.
- Tiêu: 468,7 ha (Tây Hòa: 270 ha, Sông Hinh: 185,7 ha, Sơn Hòa: 13 ha). GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.
II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa
- Chuột gây hại tổng diện tích nhiễm (DTN) 14,5 ha, tỷ lệ hại (TLH) 3 – 6 % đòng (DTN nhẹ 9,5 ha, TLH 2,5 – 5 % đòng; DTN trung bình 5 ha, TLH 8 % đòng), GĐST đòng – chín sữa tại TX. Đông Hoà (12 ha) và TP. Tuy Hoà (2,5 ha).
- Bệnh khô vằn gây hại tổng DTN nhẹ 27 ha, tỷ lệ bệnh (TLB) 10 – 15% dảnh, GĐST đòng – chín sáp tại TX. Đông Hoà (25 ha) và huyện Tuy An (2 ha).
- Bệnh đạo ôn lá gây hại tổng DTN nhẹ 22 ha, tỷ lệ bệnh (TLB) 5 – 10% lá, GĐST trỗ - chín sữa tại TX. Đông Hoà.
- Bệnh đen lép hạt gây hại tổng DTN nhẹ 11,1 ha, tỷ lệ bệnh (TLB) 5 – 10% lá, GĐST chín sữa – chín sáp tại các huyện Đồng Xuân (5 ha), Tuy An (5 ha) và Sơn Hoà (1,1 ha).
- Bọ xít đen gây hại DTN nhẹ 4 ha, mật độ (MĐ) 15 con/m2, GĐST đòng – chín sữa tại TX. Đông Hoà.
- Bệnh thối thân gây hại DTN nhẹ 1,5 ha, TLB 3 – 4% dảnh, GĐST trỗ - chín sữa tại huyện Tuy An.
- Bệnh bạc lá gây hại DTN nhẹ 4,5 ha, TLB 10 – 15% dảnh, GĐST trỗ - chín sữa tại TP. Tuy Hoà (3 ha) và TX. Đông Hoà (1,5 ha).
Ngoài ra, còn có một số đối tượng sinh vật gây hại khác như: Bệnh đạo ôn cổ bông, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng, bọ xít dài … gây hại rải rác dưới mức nhiễm tại các địa phương.
2. Cây rau các loại
Trong tuần có một số đối tượng sinh vật gây hại như sâu tơ, bọ nhảy, sâu xanh bướm trắng gây hại rải rác trên rau cải ăn lá dưới mức nhiễm tại các địa phương thuộc TP Tuy Hoà, TX. Sông Cầu và huyện Tuy An.
3. Cây ngô
Sâu keo mùa thu gây hại tổng DTN nhẹ là 8,4 ha, MĐ 2 - 6 con/m2, GĐST 3 đến 7 lá – hạt sữa tại các huyện Tây Hoà (5 ha),  Phú Hòa (1,2 ha), Sông Hinh (1,5 ha) và Tuy An (0,7 ha).
Ngoài ra còn có bệnh thối thân do vi khuẩn gây hại rải rác dưới mức nhiễm tại huyện Tây Hoà.
4. Cây lạc
Bệnh gỉ sắt gây hại DTN nhẹ 2 ha, TLB 15 - 30% lá, GĐST quả non – quả già tại huyện Đồng Xuân.
III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Cây lúa
Một số đối tượng như: Chuột, bệnh đạo ôn, bệnh đen lép hạt, bệnh khô vằn, bệnh thối thân, bọ xít đen, sâu cuốn lá nhỏ, đặc biệt là rầy các loại trên những diện tích sạ dày, giống nhiễm, thừa phân đạm... tiếp tục phát sinh và gây hại.
2. Cây rau
Các đối tượng sinh vật như: bệnh héo xanh, sâu xanh bướm trắng, sâu tơ, bọ nhảy … tiếp tục gây hại trên các loại rau, cải ăn lá các loại.
3. Cây ngô
 Sâu keo mùa thu, sâu đục thân tiếp tục phát sinh và gây hại trên cây ngô giai đoạn 3 đến 7 lá – gần thu hoạch.
4. Cây lạc
 Bệnh gỉ sắt, đôm nâu sẽ tiếp tục gây hại trên cây lạc ở một số địa phương như Xuân Quang 2, Xuân Quang 3, thị trấn La Hai,… thuộc huyện Đồng Xuân.
IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ
1. Cây lúa
Lúa vụ Đông Xuân năm 2022 - 2023: Trong tuần thời tiết nắng ấm, thuận lợi cho lúa giai đoạn trỗ - chín sáp, do đó đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn nông dân thực hiện một số biện pháp sau:
+ Đối với lúa trà sớm (chín hoàn toàn - thu hoạch): triển khai thu hoạch nhanh, gọn.
+ Đối với lúa trà chính vụ - trà muộn (đòng – chín hoàn toàn): Đề nghị các Trạm Trồng trọt và BVTV phối hợp với Phòng Nông nghiệp/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố khuyến cáo nông dân tập trung chăm sóc, thường xuyên thăm đồng; tăng cường công tác điều tra, phát hiện kịp thời và phòng trừ các đối tượng bệnh gây hại như: bệnh đạo ôn, khô vằn, bạc lá, bọ xít các loại, rầy nâu, rầy lưng trắng ...
2. Cây rau
Hiện nay rau màu đang trong nhiều giai đoạn sinh trưởng khác nhau, do đó đề nghị các địa phương tăng cường khuyến cáo nông dân xử lý đất để hạn chế sâu bệnh hại, nên áp dụng sản xuất rau theo đúng quy trình canh tác cây rau, quy trình IPM, VietGAP, hữu cơ, sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng...
3. Cây ngô
Tiếp tục áp dụng Quy trình kỹ thuật phòng, chống sâu keo mùa thu do Bộ NN&PTNT ban hành trong công văn số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020.
4. Cây lạc
Tiếp tục chăm sóc và phòng trừ các đối tượng bệnh hại giai đoạn cuối vụ./.

Tác giả: Chi cục Trồng trọt và BVTV Phú Yên
Quảng cáo