V/v đánh giá, kiểm điểm, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương và bình xét thi đua khen thưởng năm 2020

13/11/2020 02:35
Quảng cáo