Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

06/03/2023 03:34
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Số:        /QĐ-UBND
Phú Yên, ngày      tháng     năm 2023
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

 
               Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
               Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
               Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;
               Căn cứ Quyết định số 4990/QĐ-BNN-VP ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;
               Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 26/TTr-SNN ngày 03/02/2023.
QUYẾT ĐỊNH:
               Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 106 thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
               Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:
               - Cập nhật và công khai thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tích hợp dữ liệu để công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định (chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành).
               -  Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và niêm yết, công khai các thủ tục hành chính này tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.
               Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
               Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
               Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Truyền thông;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Lê Tấn Hổ
 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND  ngày     /       /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên)

 
 
TT
TTHC
Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Cách thức thực hiện Phí,
lệ phí
Căn cứ pháp lý Ghi chú
I. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT: 01 TTHC
1 1.008003 Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính - Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng: trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thủ tục đăng ký.
- Phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng: trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thủ tục đăng ký.
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
Không
 
- Luật Trồng trọt năm 2018;
- Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ.
 
 
Thực hiện theo Quyết định số 151/QĐ-BNN ngày 09/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
II. LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT: 8 TTHC
1 1.004363 Cấp giấy đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - 16 ngày làm việc không kế thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
- 76 ngày làm việc khi nhận được bản báo cáo khắc phục của cơ sở có điều kiện không đạt và yêu cầu tổ chức/cá nhân khắc phục hoặc kết quả kiểm tra lại.
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
 
800.000 đồng
 
- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2013.
- Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
- Nghị định 123//2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ.
- Thông tư số 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
- Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính.
Thực hiện theo Quyết định số 3573/QĐ-BNN-BVTV ngày 21/9/2022; 3279/QĐ-BNN-VP ngày 22/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2 1.004346 Cấp lại giấy đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - 16 ngày làm việc không kế thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
- 76 ngày làm việc khi nhận được bản báo cáo khắc phục của cơ sở có điều kiện không đạt và yêu cầu tổ chức/cá nhân khắc phục hoặc kết quả kiểm tra lại.
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
 
800.000 đồng
 
- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2013.
- Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của của Chính phủ.
- Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ.
- Thông tư số 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
- Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính.
Thực hiện theo Quyết định số 3573/QĐ-BNN-BVTV ngày 21/9/2022; 3279/QĐ-BNN-VP ngày 22/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3 1.004493 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
 
600.000 đồng/lần - Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật 2013.
- Nghị định 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính.
Thực hiện theo Quyết định số 4307/QĐ-BNN-BVTV ngày 26/10/2016; 3279/QĐ-BNN-VP ngày 22/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4 1.004509
 
Cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
Không - Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật 2013.
- Nghị định 14/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
5 1.007931 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 13 ngày làm việc (kề từ ngày nhận đủ hồ sơ, không tính thời gian khắc phục nếu có của tổ chức, cá nhân) - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvuco ng.phuyen. gov.vn
 
500.000 đồng - Luật Trồng trọt năm 2018;
- Nghị định 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ.
- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 207/2017/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Thực hiện theo Quyết định số 174/QĐ-BNN-BVTV ngày 09/01/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quyết định số 4756/QĐ-BNN ngày 12/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
6 1.007932 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón - 13 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (kề từ ngày nhận đủ hồ sơ, không tính thời gian khắc phục nếu có của tổ chức, cá nhân)
- 05 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng, thay đổi nội dung thông tin tổ chức, cá nhân ghi trên Giấy chứng nhận (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ)
200.000 đồng
7 1.007933 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón 05 ngày làm việc (kể cả ngày nhận đủ hồ sơ, không tình thời gian khắc phục nếu có của tổ chức, cá nhân) Không - Luật Trồng trọt năm 2018.
- Nghị định 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ.
8 1.003984 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật. 01 ngày làm việc không kể thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ Không - Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2013.
- Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính.
Thực hiện theo Quyết định số 3585/QĐ-BNN-VP ngày 18/8/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
III. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP: 16 TTHC
1 1.000084 Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý 50 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
Không  
 
 
- Luật Lâm nghiệp năm 2017.
- Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ.
 
 
Thực hiện theo Quyết định số 4868/QĐ-BNN-TCLN ngày 10/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2 1.000081 Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý 50 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
Không
3 3.000152 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Thẩm quyền của Quốc hội
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 05 ngày làm việc.
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 25 ngày làm việc.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 25 ngày làm việc.
- Thủ tướng Chính phủ: Theo Quy chế làm việc của Chính phủ.
- Quốc hội: Theo quy chế làm việc của Quốc hội.
Thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 05 ngày làm việc.
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 25 ngày làm việc.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 25 ngày làm việc.
- Thủ tướng Chính phủ: Theo Quy chế làm việc của Chính phủ.
Thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 05 ngày làm việc.
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 40 ngày làm việc.
- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: Theo Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
Không - Luật Lâm nghiệp năm 2017.
- Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp.
 
Thực hiện theo Quyết định số  2762/QĐ-BNN-TCLN ngày 22/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
4 1.000071 Thủ tục phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
Không - Luật Lâm nghiệp năm 2017.
- Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ.
Thực hiện theo Quyết định số 4868/QĐ-BNN-TCLN ngày 10/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
 
5 1.000065 Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
Không
6 1.000058 Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh) 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
Không - Luật Lâm nghiệp năm 2017.
- Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ.
7 1.000055 Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức 23 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
Không Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
8 1.007916 Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh - 47 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (Trường hợp UBND cấp tỉnh bố trí đất để trồng rừng thay thế)
- 67 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (Trường hợp UBND cấp tỉnh không còn quỹ đất quy hoạch phát triển rừng để trồng rừng thay thế).
Không Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thực hiện theo Quyết định số 4751/QĐ-BNN-TCLN ngày 11/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 1.007917 Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
Không Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 1.007918 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư) 19 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Không Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11 3.000198 Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 18 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
- Công nhận lâm phần tuyển chọn là 600.000 đ/01 giống.
- Công nhận vườn giống là 2.400.000 đ/01 vườn giống.
- Công nhận nguồn gốc lô giống, lô con giống là 600.000 đ/01 lô giống.
Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính.
Thực hiện theo Quyết định số 4868/QĐ-BNN-TCLN ngày 10/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12 1.000047 Phê duyệt khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên. 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Không Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thực hiện theo Quyết định số 4868/QĐ-BNN-TCLN ngày 10/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
13 1.004815 Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II, III Cites. -05 ngày làm việc không cần kiểm tra thực tế kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (hồ sơ hợp lệ)
-30 ngày làm việc cần kiểm tra thực tế kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (hồ sơ không hợp lệ).
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
Không Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ Thực hiện theo Quyết định số 818/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
14 1.000045 Xác nhận bảng kê lâm sản 10 ngày làm việc Không Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản Theo quyết định 4868/QĐ-BNN-TCLN ngày 10/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
15 3.000160 Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ - Trường hợp không phải xác minh: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ;
- Trường hợp phải xác minh: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
Không - Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ
- Thông tư số 21/2021/TTBNNPTNT ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ;
- Thông tư số 27/2018/TTBNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản
Theo quyết định  1303/QĐ-BNN-TCLN ngày 13/4/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
 
16 3.000159 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu 04 ngày làm việc; trường hợp có thông tin vi phạm: 06 ngày làm việc. Không Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ
- Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.
Theo quyết định  4044/QĐ-BNNTCLN ngày 14/10/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
IV. LĨNH VỰC THỦY SẢN: 22 TTHC
1 1.003681 Xóa đăng ký tàu cá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
 
Không Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thực hiện theo Quyết định số 676/QĐ-BNN-TCTS ngày 18/02/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2 1.004918 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ) - 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với cấp mới.
- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với cấp lại.
Không - Luật Thủy sản năm 2017.
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ.
Thực hiện theo Quyết định số 1154/QĐ-BNN-TCTS ngày 05/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3 1.004915 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) - 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với cấp mới.
- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với cấp lại.
 
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
 
5.700.000 đồng/lần
(có hoạt động sản xuất).
- Luật Thủy sản năm 2017.
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ
 Thông tư số 284/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.
4 1.004684 Cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (trong phạm vi 6 hải lý) - 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với cấp mới.
- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với cấp lại.
Không - Luật Thủy sản năm 2017.
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ
 
5 1.004913 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu) 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
Không - Luật Thủy sản năm 2017.
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ
 
 
Thực hiện theo Quyết định số 1154/QĐ-BNN-TCTS ngày 05/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6 1.004680 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
Không
7 1.004656 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy đối với xác nhận nguồn gốc.
- 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với xác nhận mẫu vật.
 
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
Không - Luật Thủy sản năm 2017.
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ
 
Thực hiện theo Quyết định số 1154/QĐ-BNN-TCTS ngày 05/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 1.004697 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá - 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Không
9 1.004694 Công bố mở cảng cá loại 2 - Cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ, tổ chức khảo sát thực tế tại cảng cá, quyết định công bố mở cảng cá: 06 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ đủ hồ sơ theo quy định.
- Thông báo Quyết định công bố mở cảng cá trên các phương tiện thông tin đại chúng: 02 ngày kể từ ngày được ban hành.
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
Không - Luật Thủy sản năm 2017.
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ
 
Thực hiện theo Quyết định số 1154/QĐ-BNN-TCTS ngày 05/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 1.004923 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) - Công khai phương án: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
- Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần), ban hành quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng: 60 ngày
Không - Luật Thủy sản năm 2017.
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ.
Thực hiện theo Quyết định số 1154/QĐ-BNN-TCTS ngày 05/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11 1.004921 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) - Đối với trường hợp thay đổi tên tổ chức cộng đồng, người đại diện tổ chức cộng đồng, Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng: trong thời hạn 07 ngày làm việc;
- Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung vị trí, ranh giới khu vực địa lý được giao; phạm vi quyền được giao; phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản:
+ Công khai phương án: 03 ngày làm việc.
+ Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần), ban hành quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng: 60 ngày.
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
Không - Luật Thủy sản năm 2017.
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ.
Thực hiện theo Quyết định số 1154/QĐ-BNN-TCTS ngày 05/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12 1.003666 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu) 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Không - Luật Thủy sản năm 2017.
- Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
Thực hiện theo Quyết định số 676/QĐ-BNN-TCTS ngày 18/02/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13 1.003650 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
Không - Luật Thủy sản năm 2017.
- Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thực hiện theo Quyết định số 676/QĐ-BNN-TCTS ngày 18/02/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14 1.003634 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Không
15 1.003586 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá Không
16 1.004359 Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản 06 ngày làm việc (đối với cấp mới), 03 ngày làm việc (đối với cấp lại) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định - Cấp mới 40.000đồng/lần
- Cấp lại 20.000đồng/lần
 
- Luật Thủy sản năm 2017.
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ
Thực hiện theo theo Quyết định số 1154/QĐ-BNN-TCTS ngày 05/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
 
17 1.004692 Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
Không - Luật Thủy sản năm 2017.
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ
18 1.004344 Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá, thuê, mua tàu cá trên biển 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Không - Luật Thủy sản năm 2017.
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ
19 1.004056 Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá 19 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Không Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ
20 1.003593 Cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước (theo yêu cầu) 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định - Nộp trực tiếp tại Ban Quản lý Cảng cá.
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
Nộp 150.000 đồng + (số tấn thủy sản x 15.000 đồng/tấn);
Tối đa 700.000 đồng/lần
-Luật Thủy sản năm 2017;
-Thông tư số 21/2018/TT- BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
-Thông tư số 118/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính
Thực hiện theo theo Quyết định số 4866/QĐ-BNN-TCTS ngày 10/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
21 1.003590 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá - 20 ngày làm việc (đối với hồ sơ thiết kế đóng mới, lần đầu)
- Hoặc 10 ngày làm việc (đối với hồ sơ thiết kế cải hoán, sửa chữa, phục hồi)
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Đăng kiểm tàu cá (Địa chỉ: 01A Lý Tự Trọng, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
5% giá thiết kế - Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
- Thông tư 94/2021/TT-BTC ngày 02/11/2021 cuả Bộ Tài chính
Thực hiện theo theo Quyết định số 676/QĐ-BNN-TCTS ngày 18/02/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
 
22 1.003563 Cáp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá 03 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành kiểm tra Theo từng hạng mục Mục II Biểu phí, lệ phí ban hành theo Thông tư 94/2021/TT-BTC - Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
- Thông tư 94/2021/TT-BTC ngày 02/11/2021 cuả Bộ Tài chính
V. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM VÀ THỦY SẢN: 05 TTHC
1 2.001827 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản - 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khi cơ sở đã được thẩm định và xếp loại A hoặc B.
- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khi cơ sở chưa được thẩm định, sau thẩm định xếp loại A hoặc B
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
Thẩm định cấp mới: 700.000 đồng/cơ sở;
Thẩm định định kỳ: 350.000 đồng/cơ sở
- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính
Thực hiện theo Quyết định số 751/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2 2.001823 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định  
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
Thẩm định cấp mới: 700.000 đồng/cơ sở;
Thẩm định định kỳ: 350.000 đồng/cơ sở
- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính
Thực hiện theo Quyết định số 751/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3 2.001819 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
Thẩm định cấp mới: 700.000 đồng/cơ sở;
Thẩm định định kỳ: 350.000 đồng/cơ sở
4 2.001241 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
Lệ phí cấp Giấy Chứng nhận xuất xứ: 40.000 đồng/lần cấp Thông tư 33/2015/TT-BNNPTNT ngày 8/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính
Thực hiện theo Quyết định số  2316/QĐ-BNN-QLCL ngày 10/06/2016; Quyết định  số 3279/QĐ-BNN-VP ngày 22/07/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
5 2.001838 Cấp đổi Phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
Lệ phí cấp Giấy Chứng nhận xuất xứ: 40.000 đồng/lần cấp Thông tư 33/2015/TT-BNNPTNT ngày 8/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
VI. LĨNH VỰC CHĂN NUÔI: 04 TTHC
1 1.008126 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng a) Đối với cơ sở sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc:
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:
+ Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.
+ Thẩm định hồ sơ và thành lập đoàn đánh giá điều kiện thực tế của cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.
+ Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đánh giá điều kiện thực tế.
- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng:
+ Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc.
+ Thẩm định hồ sơ và thành lập đoàn đánh giá điều kiện thực tế của cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.
+ Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đánh giá điều kiện thực tế.
b) Đối với cơ sở sản xuất (sản xuất, sơ chế, chế biến) thức ăn chăn nuôi truyền thống nhằm mục đích thương mại, theo đặt hàng:
 - Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:
+ Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.
+ Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.
- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng:
+ Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc.
+ Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi (trường hợp phải đánh giá điều kiện thực tế): 5.700.000 đồng/01 cơ sở/lần
- Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi (trường hợp không đánh giá điều kiện thực tế): 1.600.000 đồng/01 cơ sở/lần
- Thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi: 4.300.000 đồng/01 cơ sở/lần (Biểu mức thu phí trong chăn nuôi kèm theo Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính
- Luật Chăn nuôi năm 2018.
- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chỉ tiết Luật Chăn nuôi.
- Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP
- Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính
Thực hiện theo Quyết định số 823/QĐ-BNN-CN ngày 16/3/2020; 2732/QĐ-BNN-CN ngày 19/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
2 1.008127 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng - Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:
+ Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.
+ Thẩm định hồ sơ và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.
- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng:
+ Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc.
+ Thẩm định hồ sơ và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Thẩm định cấp lại (trường hợp không đánh giá điều kiện thực tế): 250.000 đồng/01 cơ sở/lần
- Thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi: 4.300.000 đồng/01 cơ sở/lần (Biểu mức thu phí trong chăn nuôi kèm theo Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính)
- Luật Chăn nuôi năm 2018.
- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chỉ tiết Luật Chăn nuôi.
- Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP
- Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính
Thực hiện theo Quyết định số 823/QĐ-BNN-CN ngày 16/3/2020; 2732/QĐ-BNN-CN ngày 19/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
3 1.008128 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn - Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:
+ Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.
+ Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi: Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.
- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng:
+ Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc.
+ Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi: Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.
- Thẩm định để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn: 2.300.000 đồng/01 cơ sở/lần
- Thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn: 1.500.000 đồng/01 cơ sở/lần (Biểu mức thu phí trong chăn nuôi kèm theo Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính).
- Luật Chăn nuôi năm 2018.
- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chỉ tiết Luật Chăn nuôi.
- Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP
- Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính
4 1.008129 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn - Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:
+ Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.
+ Thẩm định hồ sơ và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.
- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng:
+ Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc.
+ Thẩm định hồ sơ và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Thẩm định cấp lại (trường hợp không đánh giá điều kiện thực tế): 250.000 đồng/01 cơ sở/lần
- Thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn: 1.500.000 đồng/01 cơ sở/lần (Biểu mức thu phí trong chăn nuôi kèm theo Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính).
- Luật Chăn nuôi năm 2018.
- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chỉ tiết Luật Chăn nuôi.
- Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP
- Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính
VII. LĨNH VỰC THÚ Y: 17 TTHC
1 2.001064 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật, buôn bán thuốc thú y). - 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với cấp mới;
- 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với gia hạn
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y: 50.000 đồng/lần - Luật Thú y năm 2015.
- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
- Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính
 
Thực hiện theo Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019; 3279/QĐ-BNNVP ngày 22/07/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
2 1.005319 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y). 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y: 50.000 đồng/lần
3 2.002132 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y. - 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp, cấp lại do Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y hết hạn;
- 05 ngày làm việc đối với trường hợp Giấy chứng nhận VSTY bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận VSTY.
 
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
 
Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở ấp trứng; cơ sở giết mổ động vật tập trung; cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; kho lạnh bảo quản sản phẩm động vật; chợ chuyên kinh doanh động vật; cơ sở xét nghiệm, chẩn đoán bệnh động vật; cơ sở phẫu thuật động vật: 1.000.000 đồng/lần.
Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; chợ kinh doanh động vật nhỏ lẻ; cơ sở thu gom động vật: 450.000 đồng/lần.
- Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thông tư số 10/2022/TT-BNNPTNT ngày 14/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016
- Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính
 
Thực hiện theo Quyết định số 3812/QĐ-BNN-TY ngày 07/10/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
4 1.001686 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y. 08 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
 
Kiểm tra điều kiện cơ sở buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản: 230.000 đ/lần -Luật Thú y năm 2015.
-Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
-Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ
-Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016; 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính
Thực hiện theo Quyết định  số 4014/QĐ-BNN-TY ngày 24/10/2022; 3279/QĐ-BNNVP ngày 22/07/2021  của Bộ Nông nghiệp và PTNT
5 1.004839 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y. 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
 
Không -Luật Thú y năm 2015.
-Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
-Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ.
-Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thực hiện theo Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019; 3279/QĐ-BNNVP ngày 22/07/2021  của Bộ Nông nghiệp và PTNT
6 1.004022 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y. 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Phí Thẩm định nội dung thông tin quảng cáo thuốc thú y, thuốc thú y thuỷ sản, trang thiết bị, dụng cụ trong thú y: 900.000 đồng/lần -Luật Thú y năm 2015.
-Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
-Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ.
-Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính
Thực hiện theo Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019; 3279/QĐ-BNNVP ngày 22/07/2021  của Bộ Nông nghiệp và PTNT
7 1.003781 Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn. 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Phí Thẩm định cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống là cơ sở an toàn dịch bệnh (do cơ quan quản lý thú y địa phương thực hiện); Thẩm định chương trình giám sát dịch bệnh động vật để được miễn kiểm dịch (bao gồm cả thủy sản): 300.000 đồng/lần
- Chi phí khác: Biểu khung giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016
- Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ NNPTNT
- Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính
- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính
 
 
 
 
Thực hiện theo Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019; 3279/QĐ-BNNVP ngày 22/07/2021  của Bộ Nông nghiệp và PTNT
8 1.005327 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thuỷ sản (đối với cơ sở nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở sản xuất thuỷ sản giống). 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định - Phí Thẩm định cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống là cơ sở an toàn dịch bệnh (do cơ quan quản lý thú y địa phương thực hiện); Thẩm định chương trình giám sát dịch bệnh động vật để được miễn kiểm dịch (bao gồm cả thủy sản): 300.000 đồng/lần
- Chi phí khác: Biểu khung giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016
- Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ NNPTNT
- Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính
- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính
 
 
 
 
Thực hiện theo Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019; 3279/QĐ-BNNVP ngày 22/07/2021  của Bộ Nông nghiệp và PTNT
9 1.003619 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thuỷ sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại. 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định - Phí Thẩm định cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống là cơ sở an toàn dịch bệnh (do cơ quan quản lý thú y địa phương thực hiện); Thẩm định chương trình giám sát dịch bệnh động vật để được miễn kiểm dịch (bao gồm cả thủy sản): 300.000 đồng/lần
- Chi phí khác: Biểu khung giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016
- Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ NNPTNT
- Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính
- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính
 
 
 
 
Thực hiện theo Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019; 3279/QĐ-BNNVP ngày 22/07/2021  của Bộ Nông nghiệp và PTNT
10 1.003810 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn. 4,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định - Phí Thẩm định cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống là cơ sở an toàn dịch bệnh (do cơ quan quản lý thú y địa phương thực hiện); Thẩm định chương trình giám sát dịch bệnh động vật để được miễn kiểm dịch (bao gồm cả thủy sản): 300.000 đồng/lần
- Chi phí khác: Biểu khung giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016
- Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ NNPTNT
- Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính
- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính
 
 
 
 
Thực hiện theo Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019; 3279/QĐ-BNNVP ngày 22/07/2021  của Bộ Nông nghiệp và PTNT
11 1.003612 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thuỷ sản. 11 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định - Phí Thẩm định cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống là cơ sở an toàn dịch bệnh (do cơ quan quản lý thú y địa phương thực hiện); Thẩm định chương trình giám sát dịch bệnh động vật để được miễn kiểm dịch (bao gồm cả thủy sản): 300.000 đồng/lần
- Chi phí khác: Biểu khung giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016
- Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ NNPTNT
- Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính
- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính
 
 
 
 
Thực hiện theo Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019; 3279/QĐ-BNNVP ngày 22/07/2021  của Bộ Nông nghiệp và PTNT
12 1.003598 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc dưới nước). 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Không - Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ NNPTNT
 
Thực hiện theo Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
13 1.003589 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận. 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Phí Thẩm định cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống là cơ sở an toàn dịch bệnh (do cơ quan quản lý thú y địa phương thực hiện); Thẩm định chương trình giám sát dịch bệnh động vật để được miễn kiểm dịch (bao gồm cả thủy sản): 300.000 đồng/lần
- Chi phí khác: Biểu khung giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016
- Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ NNPTNT
- Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính
- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính
 
 
 
 
Thực hiện theo Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019; 3279/QĐ-BNNVP ngày 22/07/2021  của Bộ Nông nghiệp và PTNT
14 1.003577 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thuỷ sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận. 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định - Phí Thẩm định cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống là cơ sở an toàn dịch bệnh (do cơ quan quản lý thú y địa phương thực hiện); Thẩm định chương trình giám sát dịch bệnh động vật để được miễn kiểm dịch (bao gồm cả thủy sản): 300.000 đồng/lần
- Chi phí khác: Biểu khung giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016
15 1.002239 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thuỷ sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận. 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Thẩm định cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống là cơ sở an toàn dịch bệnh (do cơ quan quản lý thú y địa phương thực hiện); Thẩm định chương trình giám sát dịch bệnh động vật để được miễn kiểm dịch (bao gồm cả thủy sản): 300.000đ/lần
- Chi phí khác: Biểu khung giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016
16 1.002338 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh - 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở đã được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc đã được giám sát không có mầm bệnh hoặc đã được phòng bệnh bằng vắc xin và còn miễn dịch bảo hộ  với các bệnh theo quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT, từ cơ sở sơ chế, chế biến được định kỳ kiểm tra vệ sinh thú y
- 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở thu gom, kinh doanh; cơ sở chăn nuôi chưa được giám sát dịch bệnh động vật; cơ sở chưa được công nhận an toàn dịch bệnh động vật; động vật chưa được phòng bệnh theo quy định tại khoản 4 Điều 15 của Luật Thú y hoặc đã được phòng bệnh bằng vắc xin nhưng không còn miễn dịch bảo hộ; sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm động vật chưa được định kỳ kiểm tra vệ sinh thú y hoặc khi có yêu cầu của chủ hàng
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Phí kiểm dịch: Chi tiết theo Mục III Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y
- Các chỉ tiêu kiểm tra: Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016
- Luật Thú y năm 2015.
- Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
- Thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
- Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính
- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính
 
Thực hiện theo Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019; 3279/QĐ-BNNVP ngày 22/07/2021  của Bộ Nông nghiệp và PTNT
17 2.000873 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh - 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với động vật thủy sản làm giống xuất phát từ cơ sở an toàn dịch bệnh hoặc tham gia chương trình giám sát dịch bệnh
- 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với động vật, sản phẩm động vật thủy sản quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật Thú y
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Phí kiểm dịch: Chi tiết theo Mục III Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y
- Các chỉ tiêu kiểm tra: Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016
-Luật Thú y năm 2015.
- Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính
- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính
 
Thực hiện theo Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019; 3279/QĐ-BNNVP ngày 22/07/2021  của Bộ Nông nghiệp và PTNT
VIII. LĨNH VỰC THỦY LỢI: 19 TTHC
1 1.003867
 
Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lý 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
Không - Luật Thủy lợi năm 2017.
- Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Thực hiện theo Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
2 2.001804
 
Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản lý 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Không - Luật Thủy lợi năm 2017.
- Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Thực hiện theo Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
3 2.001795
 
Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Không - Luật Thủy lợi năm 2017.
- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ.
4 2.001791
 
Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.  
 
 
 
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
Không
5 1.003870
 
Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: Nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Không
6 2.001796
 
Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Không - Luật Thủy lợi năm 2017.
- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ.
Thực hiện theo Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
7 1.003880
 
Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: Du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Không
8 1.004427
 
Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
Không - Luật Thủy lợi năm 2017.
-Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ.
Thực hiện theo Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
9 2.001426
 
Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liêu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.  
 
Không - Luật Thủy lợi năm 2017.
- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ.
Thực hiện theo Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
10 1.004385
 
Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Không - Luật Thủy lợi năm 2017.
- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ.
Thực hiện theo Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
11 2.001401
 
Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
Không - Luật Thủy lợi năm 2017.
- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ.
 
Thực hiện theo Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
12 2.001793
 
Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ của UBND tỉnh 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.   Không - Luật Thủy lợi năm 2017.
- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ.
 
13 1.003921
 
Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.  
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
Không - Luật Thủy lợi năm 2017.
- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ.
 
Thực hiện theo Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Thực hiện theo Quyết định số 4638/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
14 1.003893
 
Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Không - Luật Thủy lợi năm 2017.
- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ.
15 1.003232
 
Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh 30 ngày làm việc  
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
 
Không - Luật Thủy lợi năm 2017.
- Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.
16 1.003221
 
Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 15 ngày làm việc Không
 
- Luật Thủy lợi năm 2017.
- Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.
- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
- Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.
Thực hiện theo Quyết định số 4638/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Thực hiện theo Quyết định số 4638/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
17 1.003211
 
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạn du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 20 ngày làm việc Không
18 1.003203
 
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 20 ngày làm việc
19 1.003188
 
Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Không quy định Không - Luật Thủy lợi năm 2017.
- Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Thực hiện theo Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
20   Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 20 ngày làm việc - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
Không - Luật Thủy lợi năm 2017.
- Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.
Thực hiện theo Quyết định số 4638/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
21   Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Không quy định
IX. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI: 03 TTHC
1 1.008408
 
Phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Không quy định Không - Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 20/4/2020 của Chính phủ Thực hiện theo Quyết định số 1957/QĐ-BNN-PCTT ngày 01/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
2 1.008409
 
Phê duyệt Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính Phủ Tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ xin ý kiến, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan, địa phương có liên quan trả lời bằng văn bản gửi cơ quan chủ quản Không quy định Không - Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 20/4/2020 của Chính phủ Thực hiện theo Quyết định số 1957/QĐ-BNN-PCTT ngày 01/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
3 1.008410
 
Điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ Không quy định Không quy định Không - Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 20/4/2020 của Chính phủ Thực hiện theo Quyết định số 1957/QĐ-BNN-PCTT ngày 01/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
X. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP: 03 TTHC
1 1.003618 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông (cấp tỉnh) 60 ngày làm việc
 
 
 
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
Không - Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông.
 
 
Thực hiện theo Quyết định số 2519/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
2 1.003388 Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 18 ngày làm việc
 
Không Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ Thực hiện theo Quyết định số 2412/QĐ-BNN-KHCN ngày 22/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
3 1.003371 Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 18 ngày làm việc
 
Không  
XI. LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG: 01 TTHC
1 1.009478 Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. - Đối với hồ sơ đăng ký công bố hợp quy không đầy đủ theo quy định:  trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công bố hợp quy, Cơ quan quản lý có thẩm quyền thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân công bố hợp quy. Sau thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan quản lý có thẩm quyền gửi văn bản đề nghị mà hồ sơ đăng ký công bố hợp quy không được bổ sung đầy đủ theo quy định, Cơ quan quản lý có thẩm quyền có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.
- Đối với hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đầy đủ theo quy định: 05 ngày làm việc
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
150.000 đồng
 
- Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa  năm 2007.
- Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006.
- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ
- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ
- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
- Thông tư số 183/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
- Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10/12/2020 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Thực hiện theo Quyết định số 1299/QĐ-BNN-KHCN 29/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
XII. LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: 07 TTHC
1 1.003397 Hỗ trợ dự án liên kết cấp tỉnh - Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, thời hạn giải quyết 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
Không Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ Thực hiện theo Quyết định số 4660/QĐ-BNN-KTHT ngày 26/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
2 1.003712 Công nhận nghề truyền thống 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Không Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ Thực hiện theo Quyết định số 2767/QĐ-BNN-KTHT ngày 12/7/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
3 1.003695 Công nhận làng nghề Không
4 1.003727 Công nhận làng nghề truyền thống Không
5 1.003327 Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh 70 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Không - Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
-Thông tư số 19/2015/TTBNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Thực hiện theo Quyết định số 3656/QĐ-BNN-KTHT ngày 06/9/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
6 1.003524 Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu
 
01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
Không - Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ.
- Thông tư số 39/2018/TT- BNNPTNT ngày 27/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Thực hiện theo Quyết định số 492/QĐ-BNN-KTHT ngày 31/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
7 1.003486 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu
 
- Đối với phương thức kiểm tra chặt: Trong thời hạn 07  ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.
- Đối với phương thức kiểm tra thông thường: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.
Không Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ.
- Thông tư số 39/2018/TT- BNNPTNT ngày 27/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Thực hiện theo Quyết định số 492/QĐ-BNN-KTHT ngày 31/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
 
 
 

Tải về

Tác giả: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên
Quảng cáo